Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na ubezpieczenie majatku powiatu...

2011-03-31 11:08:46
Łęczna, dnia 31.03.2011 r.


Wszyscy Wykonawcy


Zmiana treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr: ZP.2724.7.2011 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2011r. pod numerem 91715 - 2011

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie, majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z pytaniami wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poniżej wyjaśniam:

L.p. Pytania do SIWZ Odpowiedzi
1 Czy w ciągu ostatnich dziesięciu lat były zgłaszane szkody powodziowe, podtopienia w wyniku powodzi na terenie powiatu?

Nie
2 Czy istnieje możliwość wprowadzenia podli mitu dla ryzyka powodzi do wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia? Nie wyrażamy zgody
3 Czy istnieje możliwość wprowadzenia podli mitu w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ubezpieczeniu dróg od ognia i innych zdarzeń losowych? Nie wyrażamy zgodyW związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe