Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » W sprawie ogłoszenia ...

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej 10 lat

2011-03-28 14:38:10
Uchwała nr 96/2011
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej 10 lat


Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1, art. 25b, art. 35 ust. 1 i 2, ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 564 z późn. zm.) w związku z § 1 uchwały nr XX/100/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XXI/110/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 25 sierpnia 2000 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do dzierżawy na okres 12 lat nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. 75 m2, położoną w Kijanach, gm. Spiczyn, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Kijany, numerem 78/33, o pow. 0,0469 ha, będącą własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z siedzibą
w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3, w części wydzierżawioną na czas nieokreślony, w części na czas określony oraz częściowo bezumownie zajętej przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykaz, o którym mowa w § 1 postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej, przy
Al. Jana Pawła II 95 A na okres 21 dni.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Kazimierz Budka ...................

2. Andrzej Dyczewski .................... Adam Niwiński

3. Zbigniew Rutkowski ...................

4. Szymon Czech ....................

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron