Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ na ubezpieczenie majatku i innych interesow powiatu ... ZP.2724.7.2011

2011-03-22 10:07:37

Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
tel.: 81 752 64 01, faks: 81 752 64 64
www.powiatleczynski.plSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą”, pod nazwą:
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY”


Znak sprawy: ZP.2724.7.2011. Zatwierdził:


Przewodniczący Zarządu: ……………………………….


Wicestarosta: ……………………………….
Łęczna, dnia 22.03.2011 r
DZIAŁ A. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opis zamówienia

Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Powiat Łęczyński, z siedzibą przy ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
Telefon: 81 752 64 01, faks: 81 752 64 64
Strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
NIP: 505-001-77-32 , REGON: 431019425
Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa
Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek oraz środa - piątek: 7:00 – 15:00, wtorek: 8:00-16:00

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 ustawy 3.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
3.1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3.2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817)

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Zakres zamówienia obejmuje:
• ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
• ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
• ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
• ubezpieczenia komunikacyjnych (AC, OC, NNW, Assistance)
2. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 38 lok. Nr 10, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego.
2.1. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń”,
Załącznik nr 4: „Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych”
Załącznik nr 5: „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane”,
Załącznik nr 7: „Wykaz pojazdów”
Załącznik nr 8: „Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych”
Załącznik Nr 9 – „Przebieg ubezpieczeń (szkodowość)”
4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516100-1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom
5.1. Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy począwszy od dnia 01.05.2011 r., z możliwością
a) odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez każdą ze stron za wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia; wypowiedzenie złożone w powyższym terminie wywołuje skutek na koniec danego roku ubezpieczenia.
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania zamówienia, z wyjątkiem:
• polis dotyczących umów ubezpieczeń komunikacyjnych AUTO CASCO i NNW kierowcy i pasażerów pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia, które będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca każdego rocznego okresu wykonywania zamówienia, tj. do dnia 30.04.2012 r., 30.04.2013 r. i 30.04.2014 r. (wyrównanie okresu ubezpieczenia),
• obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału,
3. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia określone indywidualnie dla każdego pojazdu, z możliwością wyrównania końca okresów ubezpieczenia, pod warunkiem złożenia przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC za porozumieniem Stron w dniu wyrównania okresu ubezpieczenia, tj. 30.04.2012 r., 30.04.2013 r., a jeżeli ubezpieczenie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela w kolejnym okresie – także 30.04.2014
4. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej - Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu, Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej.

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym i osobami.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, poprzez załączenie do oferty oświadczeń o:
a) posiadaniu na dzień 31 grudnia 2010 roku wskaźnika pokrycia rezerw techniczno
-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, zgodnie z art. 154 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
b) posiadaniu na dzień 31 grudnia 2010 roku wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100% zgodnie z art. 146 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; w szczególności pod uwagę będą brane oferty wykonawców, którzy:
1) złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
2) potwierdzą brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy w złożonym w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy
z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2, każdy
z wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1.1., natomiast łącznie muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt 1.2 – 1.4.
4. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia albo nie spełnia wymagany warunek, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach,
o których mowa w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.


Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz żądane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń
i dokumentów:
2.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;
2.2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej specyfikacji;
2.3. Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do niniejszej specyfikacji;
3.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2. powyżej składa dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.1. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.2. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt. 2.1, 3.1. i 3.2., a wspólnie – oświadczenie wymienione w pkt. 2.2. niniejszego rozdziału. Przepisy punktów 4-4.2. stosuje się odpowiednio
6. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny one być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości
6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. m1 ustawy.


Rozdział VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem albo w formie pisemnej. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione
z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.
3. Zgodnie z art. 40 ust. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia. Przepis art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej, za pobraniem opłaty pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 5, niniejszego rozdziału, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
5.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego rozdziału. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego, podany w dziale A specyfikacji.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl
8.1. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
8.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
W zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych i przedmiotu zamówienia:
Teresa Olszak.– główny specjalista ds. zamówień publicznych i remontów., Tel 81 752 64 80, faks: 81 752 64 64, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl - ze Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna. Kontakt z wymienioną osobą jest możliwy
w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek oraz środa- piątek: 07:00 – 14:00, wtorek : 08:00-15:00
Osobą do kontaktu w sprawach ubezpieczeń (bez prawa przyjmowania od wykonawców zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom odpowiedzi) jest Anna Korszeń
z Inter Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej, tel /fax 83 343 66 48

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

Rozdział IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Przygotowanie oferty
1.1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na zamówienie.
1.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności.
1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
1.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1.7.1. oświadczenie oraz dokumenty wymagane w Rozdz. VI mniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
1.7.2. formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
1.7.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
1.7.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
1.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1.7.3 i 1.7.4 powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.
1.9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
1.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
1.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wykonawcy.
1.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
1.13. Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec, które informacje (załączniki do oferty) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępnione. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
2.1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem wykonawcy i zaadresowanej na zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Powiat w Łęcznej
ul. Al. Jana Pawła II 95A
Kod: 21-010 Miejscowość: Łęczna

2.2. Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Przetarg – Ubezpieczenie majątku
i innych interesów Powiatu Łęczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – nie otwierać do dnia 06.04.2011r. do godz. 10:15”

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój Nr 111 I piętro Kancelaria Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do dnia 06.04.2011r.
do godz. 10:00
2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa dnia 06.04.2011 r. o godz. 10:00
3. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4.1. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w Rozdz. X pkt 2 specyfikacji oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji (Oferta) hasłem „ZMIANA”.
4.2. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane poprzez złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć w opakowaniach/kopertach zamkniętych i opisanych w sposób określony w Rozdz. X pkt 2,
z dodatkowa informacją „WYCOFANIE
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.04.2011r. o godz. 10:15
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 95A, Sala Konferencyjna, pokój nr 9
6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia
6.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na każdą część zamówienia.
6.2. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
6.3. Informacje, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty na zamówienie należy obliczyć za pełen okres zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany w załączniku Nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniami zamawiającego, o których mowa w rozdziale IV dotyczącym terminu wykonania zamówienia.
2. Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające
z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia
3. Cenę oferty za ubezpieczenie AUTO CASCO pojazdów mechanicznych należy naliczyć od podanej sumy ubezpieczenia. Cena wykonania zamówienia w tym zakresie zależna będzie od aktualnej wartości rynkowej pojazdu na dzień wystawiania polisy ubezpieczeniowej.
4. Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
5.1. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.
5.2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty na zamówienie zamawiający będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami:
1.1. Zamówienie:
1) cena oferty - 80 %
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane - 20 %
2. Opis kryteriów:
2.1. Cena oferty:
Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie z
wzorem:
cena oferty najtańszej
Cn = --------------------------- x Kp x Wc
cena oferty badanej

gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty” = 80%
2.1.1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane”, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów (określonych przy poszczególnych klauzulach podanych w punktach 2.1.2.1. – 2.1.2.4.), zgodnie z poniższym wykazem. Punkty „małe” za warunki pośrednie nie będą przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane” zostanie określona zgodnie z wzorem:
Imp
Pp = ------------ x Kp x Wk
100 pkt
gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane”
Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wk - waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane” = 20%
2.1.2.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
• Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem odszkodowawczym 5 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z podlimitem 10 000,- zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti – 6 punktów
• Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli z limitem odszkodowawczym 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia – 6 punktów
• Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów z limitem odszkodowawczym 20 000,- zł - 6 punktów
• Przyjęcie klauzuli pokrycia strat dodatkowych z limitem odszkodowawczym 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia – 2 punkty
2.1.2.2.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
• Przyjęcie podanej klauzuli włączającej rażące niedbalstwo – 3 punkty
• Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 4 punkty
• Rozszerzenie ubezpieczenia o OC z tytułu wykonywania władzy publicznej w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, z podlimitem 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia – 7 punktów
• Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 2 punkty
2.1.2.3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
• Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód – 3 punkty
• Zniesienie udziału własnego – 4 punkty
2.1.2.4. Pozostałe klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne
• Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zyskach – 6 punktów
albo: przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości:
1% płaconej składki – 2 punkty
3% płaconej składki – 4 punktów
5% płaconej składki – 6 punktów
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 4 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% - 7 punktów
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego kradzieży zwykłej, z limitem odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,- zł, z franszyzą redukcyjną 500,- zł – 6 punktów
• Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane dotyczące tych ubezpieczeń – 4 punkty

3. Wynik oceny ofert
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena
oferty” (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane” (Pp).
Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
4. W toku badania oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem dopuszczalnych na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy poprawek, dokonywania jakichkolwiek zmiany jej treści.
5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
7. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty
3) wystąpiła istotna zmian okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Rozdział XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w punkcie 1 ppkt 1 powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt, 3 powyżej, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, albo
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i w terminie ustalonym między stronami.
8. Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni od otrzymania wniosków. W razie niemożliwości wystawienia polis w tym terminie wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 30.04.2011 r. noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.05.2011 r. oraz certyfikatów, potwierdzających posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia 01.05.2011 r. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. W przypadku nieuprawomocnienia się wyników postępowania do dnia 30.04.2011 r. wykonawca do dnia 30.04.2011 r. wystawi promesę, stanowiącą warunkowe przyrzeczenie ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.05.2011 r.
9. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej – Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu, Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej.
10. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego warunku podlega unieważnieniu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego,
b) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia,
c) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,
d) w danym rodzaju ubezpieczenia mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia,
e) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 3, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 10 umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażona w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
6. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 3 powyżej, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.
7. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, warunki
i przedmiot ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający
w imieniu i na rzecz zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej, Inter Broker Sp. z o.o.
w Toruniu, Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej.
8. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych systemem sum stałych, sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz ubezpieczenia pojazdów mechanicznych OC/AC/NNW, będą wystawiane indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne i podpisywane przez ich kierowników, które tym samym będą ubezpieczającym i płatnikiem składki.
Polisy dotyczące ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych / adaptacyjnych, środków obrotowych, środków niskocennych, zbiorów bibliotecznych oraz gotówki i innych wartości pieniężnych od ognia i innych zdarzeń losowych systemem pierwszego ryzyka, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i dodatkowego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego systemem pierwszego ryzyka, wystawione zostaną na zamawiającego, który tym samym będzie ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy te, obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne zamawiającego ujęte w postępowaniu, zostaną wystawione dla każdego rodzaju ubezpieczenia.

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2.1. W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.4. i 2.5. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
3.1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
3.2.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
3.3.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
3.4.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami
4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

DZIAŁ B. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozdział I - Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Rozdział II - Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usługi zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
• Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
• Nr 2 – formularz „Oferta”
• Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
• Nr 3a – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
• Nr 3b – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
• Nr 4 – Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych, dotyczących zamówienia
• Nr 5 – klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane, dotyczące zamówienia
• Nr 6 – wzór umowy, dotyczący zamówienia
• Nr 7 - wykaz pojazdów
• Nr 8 - wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, przeciwpożarowych
i przeciwprzepięciowych
• Nr 9 – przebieg ubezpieczeń (szkodowość)
Załącznik Nr 1 do SIWZ, dotyczący zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń dla wszystkich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz ich lokalizacji.

A. Postanowienia ogólne

1. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy ubezpieczenia/gwarancyjne i limity bądź podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym oraz zaakceptowane przez wykonawcę w zakresie fakultatywnym, obowiązują w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a także w pełnej wysokości w umowach zawieranych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem możliwych zmian w czasie ilości i/lub wartości przedmiotu ubezpieczenia w dobrowolnych ubezpieczeniach mienia systemem sum stałych .
2. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji jest niedopuszczalne.

B. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego

1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Al. Jana Pawła II 95 A
21-010 Łęczna
REGON: 431029168
NIP: 713-23-98-078
EKD 7511
Liczba osób zatrudnionych: 99
Opis prowadzonej działalności: jednostka samorządu terytorialnego
Roczny planowany budżet jednostki: 24 408 618,00 zł

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
ul. Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
NIP: 713-24-01-308
REGON: 431029470
PKD: 6321Z
Liczba osób zatrudnionych: 21
Opis prowadzonej działalności: zarządzanie drogami powiatowymi, planowanie, budowanie i modernizacja dróg.
Roczny planowany budżet jednostki: 4.364.568,00 zł

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
NIP: 713-24-92-966
REGON: 431029702
EKD: 7513
Liczba osób zatrudnionych: 6
Opis prowadzonej działalności: nadzór budowlany
Roczny planowany budżet jednostki: 354.984,00 zł

4. Powiatowy Urząd Pracy
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
NIP: 713-21-49-895
REGON: 431202490
PKD: 8413Z
Liczba osób zatrudnionych: 38
Opis prowadzonej działalności: realizacja zadań z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Roczny planowany budżet jednostki: 3 407 232,00 zł

5. Powiatowa Biblioteka Publiczna
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
NIP: 713-25-41-920
REGON: 431228399
PKD 9101A
Liczba osób zatrudnionych: 5
Opis prowadzonej działalności: działalność bibliotek publicznych
Roczny planowany budżet jednostki: 182 000,00 zł

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Staszica 9
21-010 Łęczna
NIP: 713-24-42-046
REGON: 431029694
PKD: 8810Z
Liczba osób zatrudnionych: 38
Opis prowadzonej działalności: jednostka realizująca zadania pomocy społecznej
Roczny planowany budżet jednostki: 3.184.312,00 zł

7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
ul. Górnicza 3
21-010 Łęczna
NIP: 713-10-45-900
REGON: 43041123300027
EKD: 8532
Liczba osób zatrudnionych: 24, w tym nauczycieli: 20
Opis prowadzonej działalności: poradnia psychologiczno – pedagogiczna, udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Roczny planowany budżet jednostki: 1 104 033,00 zł

8. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
NIP: 505-00-56-689
REGON: 060196692
PKD: 5621Z
Liczba osób zatrudnionych: 71
Opis prowadzonej działalności: działalność gastronomiczna (wytwórcza i usługowa), catering, barek – stołówka oraz zbyt wyprodukowanych wyrobów i usług.
Roczny planowany budżet jednostki: 1.451.051,00 zł

9. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
Kijany 19B
21-077 Spiczyn
NIP: 505-00-16-477
REGON: 432732740
PKD: 8531A
Liczba osób zatrudnionych: 23,
Opis prowadzonej działalności: całodobowa opieka i wychowywanie dzieci rodziców całkowicie lub częściowo pozbawionych władzy rodzicielskiej. Placówka zaspokaja podstawowe potrzeby życiowe i bytowe dzieci. Śniadania i kolacje przygotowywane we własnym zakresie, natomiast obiad- catering, stołówka nie jest prowadzona.
Roczny planowany budżet jednostki: 848 018,00 zł

10. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Kijany 19
21-077 Spiczyn
NIP: 713-100-73--83
REGON: 000095012
PKD: 8560Z
Liczba osób zatrudnionych: 75, w tym nauczycieli 51,
Opis prowadzonej działalności: oświata i wychowanie, kształcenie ogólne, praktyczne i ustawiczne, prowadzony jest internat i stołówka szkolna.
Roczny planowany budżet jednostki: 4 570 340,00 zł

11. Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
ul. Litewska 16
21-010 Łęczna
NIP: 713-238-63-59
REGON: 4301322421
PKD: 8560Z
Liczba osób zatrudnionych; 30, w tym nauczycieli: 22,
Opis prowadzonej działalności: oświatowa
Roczny planowany budżet jednostki: 1 209 000,00 zł

12. Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30 A
21- 075 Ludwin
NIP: 713-17-81-094
REGON: 431172581
PKD : 8560Z
Liczba osób zatrudnionych: 34, w tym nauczycieli: 24
Opis prowadzonej działalności: oświatowa , stołówka nie jest prowadzona
Roczny planowany budżet jednostki: 1.690.000,00 zł

13. Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
ul. Partyzancka 62
21-020 Milejów
NIP: 713-25-75-712
REGON: 431265035
PKD: 8022G
Liczba osób zatrudnionych: 49, w tym nauczycieli: 36
Opis prowadzonej działalności: edukacyjna Zespołu Szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego, technicznego i ogólnokształcącego.
Roczny planowany budżet jednostki: 2 551 340,00 zł

14. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
Ul. Bogdanowicza 9
21-010 Łęczna
NIP: 505-00-89-619
REGON: 060433324
PKD: 8560Z
Liczba osób zatrudnionych: 45, w tym nauczycieli: 34,
Opis prowadzonej działalności: oświatowa – szkoła średnia dla młodzieży i dorosłych, stołówka nie jest prowadzona
Roczny planowany budżet jednostki: 3 158 775,00 zł

15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podgłębokie 1A
21-070 Cyców
NIP: 713-27-12-669
REGON: 432496417
PKD: 8531A
Liczba osób zatrudnionych: 56, w tym nauczycieli: 39,
Opis prowadzonej działalności: młodzieżowy ośrodek wychowawczy dla dziewcząt (opieka całodobowa) niedostosowanych społecznie: szkoła internat ze stołówką.
Roczny planowany budżet jednostki: 3 761 000,00 zł

16. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach
Kijany 4
21-077 Spiczyn
NIP: 505-01-15-943
REGON: 060713740
PKD: 8790Z
Liczba osób zatrudnionych: 7
Opis prowadzonej działalności: pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Roczny planowany budżet: 200 000,00 zł

C. Warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zakresy łącznie:
P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia,
PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek (w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego), dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia;
Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, urządzenia odgromowe, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia;
PO – powódź – zalanie terenów w następstwie:
a) podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących (w tym zalanie terenów na skutek sztormu)
b) spływu wód po zboczach i stokach
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe
A – awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.
Z - zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:
• awarii tych instalacji lub urządzeń
• samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,
• cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
• samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,
• nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w sieci wodociągowej,
• działania osób trzecich,
• a także szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topniejącego śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu

PE – przepięcia – szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników;
Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 20% sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia i 1% sumy ubezpieczenia budynków i budowli we wszystkich jednostkach organizacyjnych łącznie, na każdą jednostkę i na wszystkie jednostki organizacyjne. System pierwszego ryzyka.


2. Przedmiot ubezpieczenia:

1. Starostwo Powiatowe
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek administracyjny „A-300” 5 416 000,00 zł 1984 Parter – cegła, belit pozostałe kondygnacje konstrukcja stalowa Beton Z blach fałdowanych z ociepleniem Papa termozgrzewalna
2. Budynek administracyjny „Berlin” 2 570 000,00 zł 1982 szkielet stalowy z okładziną Beton Z blach fałdowanych z ociepleniem Blacha
3. Budynek Przychodni Nr.1 953 400,00 zł 1981 Gazobeton, cegła Z elementami żelbetonu Z elementami żelbetonu Papa termozgrzewalna
4. Wiata stalowo – murowana 2 108,99 zł --- Cegła, słupy stalowe --- --- eternit
5. Magazyn materiałów pędnych* 5 731,18 zł --- --- --- --- -
6. Budynek biurowo – magazynowy 547 000,00 zł --- Cegła Drewno --- Deska , papa
7. Parking 16 151,39 zł --- --- --- --- ---
8. Boisko sportowe 13 794,75 zł --- --- --- --- ---
9. Linia NN 3 630,05 zł --- --- --- --- ---
10. Sieć kanalizacyjna 4 819,70 zł --- --- --- --- ---
11. Mała architektura Przychodnia 707,91 zł --- --- --- --- ---
12. Ogrodzenie Przychodnia 6 378,17 zł --- --- --- --- ---
13. Linia elektryczna NN (Jaszczów) 12 230,03 zł --- --- --- --- ---
14. Plac utwardzony 4,070 m2 (Jaszczów) 35 472,37 zł --- --- --- --- ---
15. Ogrodzenie bazy (Jaszczów) 5 000,00 zł --- --- --- --- ---
16. Przyłącze elektroenergetyczne wraz z wew. Linią zasilającą do obiektu przepompownia kanalizacyjna 5 967,06 zł --- --- --- --- ---
17. Altany drewniane (8 szt przenoszone w różne miejsca) 24 000,00 zł --- --- --- --- ---
18. Wyposażenie i urządzenia 602 237,12 zł --- --- --- --- ---
19. Mienie pracownicze 49 500,00 zł --- --- --- --- ---2. Zarząd Dróg Powiatowych
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek administracyjno – biurowy (dwukondygnacyjny) 1 700 000,00 zł 1960 Suporex, cegła beton beton papa
2. Hala parterowa 1 457 000,00 zł --- suporex --- Podwójna płyta azbestowa ocieplana styropianem papa
3. Hala parterowa 452 000,00 zł --- cegła --- beton papa
4. Garaże 159 000,00 zł --- suporex --- Beton papa
5. Budynek magazynowy 45 000,00 zł --- suporex --- beton papa
6. Portiernia 17 300,00 zł --- cegła --- beton papa
7. Wiata stalowa 43 240,00 zł 1985 blacha --- --- blacha
8. Wiata stalowa 371 500,00 zł --- Słupy stalowe --- --- Blacha
9. Budynek magazynowy 263 000,00 zł --- suporex --- beton bacha
10. Ogrodzenie 45 094,30 zł 2002 Przęsła metalowe na podmurówce
11. Wiaty przystankowe 115 437,24 zł 2001 blacha --- --- blacha
12. Wyposażenie i urządzenia 390 351,41 zł --- --- --- --- ---
13. Mienie pracownicze 10 500,00 zł --- --- --- --- ---

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Wyposażenie i urządzenia 31 845,41 zł --- --- --- --- ---
2. Mienie pracownicze 3 000,00 zł --- --- --- --- ---

4. Powiatowy Urząd Pracy
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Wyposażenie i urządzenia 144 024,95 zł --- --- --- --- ---
2. Mienie pracownicze 19 000,00 zł --- --- --- --- ---

5. Powiatowa Biblioteka Publiczna
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Wyposażenie i urządzenia 35 562,73 zł --- --- --- --- ---
2. Mienie pracownicze 2 500,00 zł --- --- --- --- ---

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek ul. Staszica 9 ** 3 602 115,35 zł
1982 Cegła, beton, suporex Beton Beton Papa
2. Wyposażenie i urządzenia 203 817,44 zł --- --- --- --- ---
3. Mienie pracownicze 19 000,00 zł --- --- --- --- ---


7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Wyposażenie i urządzenia 71 293,02 zł --- --- --- --- ---
2. Mienie pracownicze 12 000,00 zł --- --- --- --- ---

8. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Wyposażenie i urządzenia 172 980,00 zł --- --- --- --- ---
2. Mienie pracownicze 35 500,00 zł --- --- --- --- ---

9. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek 1 682 480,00 zł 1969 (modernizacja 2005) Cegła silikatowa Pustaki na belkach typu DZ-3 Kryty papa asfaltową na lepiku na szlich cem. Papa
2. Wyposażenie i urządzenia 40 834,76 zł --- --- --- --- ---
3. Mienie pracownicze 11 500,00 zł --- --- --- --- ---

10. Zespół Szkół Rolniczych Kijanach
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1 Stolarnia* 9 972,70 zł 1963 Cegła, beton Murowane --- Blacha, eternit
2 Garaże * 10 579,23 zł 1968 Cegła --- Beton Papa
3 Przetwórnia* 51 581,56 zł 1939 Cegła Drewniane, murowane --- Blacha
4 Internat stary E-II (nieużytkowany) 1 717 000,00 zł 1963 Cegła Beton --- Blacha
5 Internat E-I 4 908 000,00 zł 1974 Cegła --- Beton Papa
6 Budynek szkoły z sala gimnastyczną 2 557 106,48 zł 1974 Cegła, suporex Beton Beton Papa
7 Budynek Pałac
- nieużytkowany 1 757 770,00 zł 1880 Cegła Drewno, tynk --- Blacha
8 Tuczarnia* 26 602,71 zł 1975 Suporex Beton --- Papa/eternit
9 Hydrofornia 26 742,00 zł 1974 Cegła --- Beton Papa
10 Oczyszczalnia 44 695,06 zł 1991 Cegła --- Beton Papa
11 Budynek warsztatów – hala maszyn 262 918,03 zł 1939 Cegła Beton, cegła --- blacha
12 Budynek mieszkalny (dyrektorówka)* 62 746,81 zł 1978 Suporex, cegła --- Beton Papa
13 Stodoła* 12 669,00 zł 1971 Cegła --- --- Eternit
14 Obora * 309 912,00 zł 1978 Cegła Beton --- Eternit
15 Szklarnia* 433 795,12 zł 1963 konstrukcja metalowa, szkło --- --- ---
16 Budynek fizykochemiczny nieużytkowany * 13 897,43 zł
1960 Cegła Beton --- Eternit
17 Sieć kanalizacyjna 77 060,30 zł 1970 --- --- --- ---
18 Sieć wodociagowa 14 622,61 zł 1970 --- --- --- ---
19 Kanał instalacyjno-sanitarny 10 108,82 zł 1980 --- --- --- ---
20 Osadnik Ścieków 10 043,48 zł 1970 --- --- --- ---
21 Silosy do zboża 7 252,00 zł 1996 Blacha --- --- ---
22 Budowle (nieużytkowane) 186 713,56 zł 1970-1974 --- --- --- ---
23 Droga dojazdowa 20 639,45 zł 1964 --- --- --- ---
24 Drogi wew., chodniki i place 280 230,19 zł 1964-1992 --- --- --- ---
25 Wyposażenie i urządzenia 1 409 130,41 zł --- --- --- --- ---
26 Mienie pracownicze 37 500,00 zł --- --- --- --- ---

11. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek szkoły 1 324 400,00 zł
1957 Cegła Beton --- Blacha
2. Garaż blaszany (wartość szacunkowa odtworzeniowa nowa ) 14 700,00 zł 1988 Blacha --- --- Blacha
3. Garaż blaszany (wartość szacunkowa odtworzeniowa nowa ) 40 000,00 zł 1995/96 Blacha --- --- Blacha
4. Wyposażenie i urządzenia 27 312,00 zł --- --- --- --- ---
5. Mienie pracownicze 15 000,00 zł --- --- --- --- ---

12. Zespół Szkół w Ludwinie
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek szkolny 1 974 000,00 zł 1990 Beton, cegła --- Krokwie drewniane Blacho-dachówka
2. Budynek gospodarczy * 25 500,00 zł
1990 Beton, cegła --- Krokwie drewniane Blacho-dachówka
3. Zbiornik OGM 14 000,00 zł 1990 --- --- --- ---
4. Ogrodzenie 48 000,00 zł -- --- --- --- ---
5. Wyposażenie i urządzenia 373 631,62 zł --- --- --- --- ---
6. Mienie pracownicze 17 000,00 zł --- --- --- --- ---

13. Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek szkolny 4 783 620,00 zł 1970 Cegła, gazobeton Prefabrykowane D2-3 Płytki korytkowe prefabrykowane Papa
2. Budynek gospodarczy 79 300,00 zł 1970 Cegła --- --- Papa
3. Wyposażenie i urządzenia 4 206,00 zł --- --- --- --- ---
4. Mienie pracownicze 24 500,00 zł --- --- --- --- ---

14. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Wyposażenie i urządzenia 87 068,00 zł --- --- --- --- ---
2. Mienie pracownicze 22 500,00 zł --- --- --- --- ---


15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1 Budynek Szkoły 2 594 000,00 zł 1988 Beton --- Beton Papa
2 Internat 6 448 000,00 zł 1989 Beton --- Beton Papa
3 Budynek gospodarczy 364 090,00 zł 1982 Beton --- Beton Papa
4 Wiata magazynowa 131 600,00 zł 1982 Konstrukcja metalowa, cegła --- --- Blacha, eternit
5 Ogrodzenie terenu 17 349,67 zł 1986 --- --- --- ----
6 Oświetlenie terenu 1 136,01 zł 1988 --- --- --- ---
7 Boisko sportowe 49 615,96 zł 1989 --- --- --- ---
8 Place i drogi 81 213,07 zł --- --- --- --- ---
9 Sieć cieplna i wodociągowa 36 948,17 zł --- --- --- --- ---
10 Wyposażenie i urządzenia 251 445,94 zł --- --- --- --- ---
11 Mienie pracownicze 28 000,00 zł --- --- --- --- ---


16. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Rok budowy Materiał
ścian Materiał stropów Materiał stropodachu Pokrycie dachu
1. Budynek * 376 738,00 zł --- cegła beton belka papa
2. Garaż* 24 427,00 zł --- cegła beton belka papa
3. Mienie pracownicze 3 500,00 zł --- --- --- --- ---

Mienie pracownicze – 500,00 zł / 1 os. (ubezpieczenie mienia pracowniczego systemem pierwszego ryzyka)
Suma ubezpieczenia budynków podana jest w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej, z wyjątkiem budynków oznaczonych „*”, której sumę ubezpieczenia podano w wartości księgowej brutto (KB) oraz budynek PCPR oznaczony ** wartość przeszacowana według indywidualnej wyceny (3 771,00 zł za m2).
Przy szacowaniu budynków uwzględniono powierzchnię użytkową i przyjęto cenę odbudowy
1 m² w kwocie:
• 2 000 zł dla budynków administracyjno –biurowych, mieszkalnych, szkół, internatów itp.,
• 1000,- zł dla gospodarczych, magazynowych, garażowych i podobnych.
Wartości budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia są podane według wartości księgowej brutto.
Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (stolarka okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy, rynny, parapety, urządzenia odgromowe, itp. )

3. Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych / adaptacyjnych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 500 000,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne). Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.

4. Ubezpieczenie środków obrotowych systemem pierwszego ryzyka (np. materiały biurowe, środki czystości, żywność, opał, itd.)
Suma ubezpieczenia: 40 000,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne)

5. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenie: 20 000,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki

6. Ubezpieczenie środków niskocennych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 500 000,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne), wg szacunkowej wartości odtworzeniowej nowej

7. Ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 300 000,00 zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne), wg szacunkowej wartości rzeczywistej

8. Warunki szczególne wymagane:
• Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z wyłączeniem graffiti, z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowań
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia
danego rodzaju mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych
• Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
• Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych
• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
• Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
• Ryzyko przepięcia – limit 20% sum ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych łącznie
• Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s
• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 100 000,- zł
• Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie z limitem odszkodowawczym 20% wartości szkody
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny - zniesione

9. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
• Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym 5 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym
• Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
• Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli, z limitem odszkodowawczym 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z podlimitem 10 000,- zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10%
• Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów, z limitem odszkodowawczym 20 000,- zł w rocznym okresie ubezpieczenia
• Przyjęcie klauzuli pokrycia strat dodatkowych z limitem odszkodowawczym 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane dotyczące tego ubezpieczenia

II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

1. Wymagany zakres ubezpieczenia : szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na:
• utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
• zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją
i wandalizmem
• zniszczeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: 20 000,- zł)
obejmujący także:
zaginięcie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze niespodziewanym, nagłym i niezależnym od woli ubezpieczającego, np. podczas akcji ratowniczej, przy czym w przypadku odnalezienia zaginionego mienia w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczający zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania w całości, a w przypadku częściowego uszkodzenia – w części przewyższającej poniesioną stratę
2. Przedmiot ubezpieczenia:
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł

1 Maszyny, urządzenia i wyposażenie w tym środki niskocenne i zbiory biblioteczne 200 000,00
2 Środki obrotowe 30 000,00
3 Środki pieniężne od kradzieży z włamaniem 10 000,00
4 Środki pieniężne od rabunku w lokalu 10 000,00
5 Środki pieniężne w transporcie (teren RP) 10 000,00

3. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko do wyczerpania sumy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w specyfikacji i ich lokalizacje bez stosowania podlimitów

4. Rodzaj wartości: księgowa brutto (dla maszyn, urządzeń i wyposażenia), szacunkowa odtworzeniowa nowa (dla środków niskocennych), cena zakupu (dla środków obrotowych), wartość nominalna (dla środków pieniężnych)

5. Warunki szczególne wymagane:
• Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu do 100% sumy ubezpieczenia środków obrotowych i wyposażenia
• Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji (zgodnie z podaną definicją) maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz środków obrotowych do 100% sumy ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
• Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
• Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela – 3 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego informacji o jej powstaniu.
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 50 000,- zł
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – zniesione.

6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,- zł (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,- zł
• Zastąpienie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane dotyczące tego ubezpieczenia

III. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia (oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w tym gabloty, tablice przeszklone itp.)

1. Wymagany zakres ubezpieczenia: stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań, wykonania znaków reklamowych i informacyjnych oraz kosztów tymczasowego zabezpieczenia do wysokości 20% sumy ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia – 20 000,00 zł

3. Warunki szczególne wymagane:
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny - zniesione

4. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Zastąpienie ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane dotyczące tego ubezpieczenia

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona przez Ubezpieczającego w myśl przepisów prawa odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (deliktowa), niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktowa) oraz w przypadku odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej odpowiedzialność pozostająca w zbiegu (art. 443 k.c. i następne) za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i wykorzystywanym w tej działalności mieniem (posiadanym i użytkowanym), za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń.
Definicje:
• wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa
• szkoda osobowa – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
• szkoda rzeczowa – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości, w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy

2. Wymagany zakres ubezpieczenia: szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym, użytkowanym i/lub administrowanym mieniem, wykorzystywanym w tej działalności we wszystkich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury, w tym za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług oraz szkody w związku z zarządzaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych drogami publicznymi (łączna długość 264,298 km w tym: 227,507 o nawierzchni twardej i 36,791 o nawierzchni gruntowej oraz 15 mostów) a także drogami wewnętrznymi, w szczególności:

a) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej na warunkach przedstawionych poniżej, z podlimitem 200 000,- zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia – zakres preferowany
b) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją urządzeń wod. – kan. i c.o., bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
c) rozszerzona o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie zwłaszcza wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi, z podlimitem 200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
d) rozszerzona o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
e) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich), zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), głównie w art. 20,21 i 40, a także w innych przepisach prawnych, a w szczególności:
• spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo tłucznia,
• wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanym zaśmieceniem) oraz namułami,
• spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie drogowym,
• wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi przedmiotami i materiałami,
• powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów,
• spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego,
• spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej,
• powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych,
• wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego,
• spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni,
• spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu,
• powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową,
• powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem,
• powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi,
a także zalewania upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi,
• uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg,
• uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,
• uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
f) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki organizacyjne (OC za produkt), z podlimitem
200 000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
g) rozszerzona o szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia, z podlimitem 200 000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
h) rozszerzona o szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem 200 000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
i) rozszerzona o szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni), z podlimitem 10 000,- zł na wszystkie zdarzenia i 1 000,- zł na jedno zdarzenie w odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń dozorowanych przez wyznaczone osoby i/lub zamykanych na czas pomiędzy wydawaniem i przyjmowaniem przechowywanych rzeczy oraz w odniesieniu do innych miejsc przechowywania rzeczy
j) obejmująca szkody rzeczowe w pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, z podlimitem 150 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
k) rozszerzona o szkody wyrządzone przez organizatora imprez, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z włączeniem odpowiedzialności z tytułu organizacji imprez z użyciem materiałów pirotechnicznych, z podlimitem 200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
l) obejmująca szkody wyrządzone przez jednostki organizacyjne, w szczególności placówki oświatowe, w związku z wynajmem sal gimnastycznych, klasowych, holu lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw (sylwestrowych, karnawałowych), kiermaszów itp., z podli mitem 100 000,-zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
m) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z podlimitem 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
n) rozszerzona o szkody powstałe w mieniu ruchomym podczas wykonywania obróbki,
naprawy czyszczenia lub innych podobnych usług, z podlimitem 100 000,- zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
o) rozszerzona o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez ubezpieczonego, z podlimitem 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia
p) rozszerzona o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Dz. U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.), z podlimitem 200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

3. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia: 500 000,00 zł (z uwzględnieniem podlimitów określonych w punkcie 2 powyżej)

4. Warunki szczególne wymagane
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego.
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC
• Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna – 100,- zł w szkodach rzeczowych (nie dotyczy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej)
• Franszyza redukcyjna brak (w ubezpieczeniu OC pracodawcy w szkodach osobowych franszyza redukcyjna w wysokości świadczenia ZUS)
• Udział własny - brak

5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane :
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa
• Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Rozszerzenie ubezpieczenia o OC z tytułu wykonywania władzy publicznej w zakresie określonym niżej, z podlimitem 200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Franszyza integralna – zniesiona (nie dotyczy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej)

Warunki ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej

DEFINICJE

• Niezgodność z prawem – niezgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz aktami o charakterze wewnętrznym, o ile mają one na celu ochronę interesów jednostki i tworzą dla tych podmiotów uprawnienia
• Ubezpieczający – jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.
• Ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca władze publiczne z mocy prawa (zadania własne) lub na podstawie porozumienia (zadania zlecone).
• Wykonywanie władzy publicznej – działanie lub zaniechanie ubezpieczonego o charakterze władczym, porządkowym lub organizacyjnym mieszczące się w kompetencjach organów władzy publicznej.
• Udział własny – określony procentowo i/lub kwotowo w polisie udział ubezpieczonego w każdej szkodzie,
• Osoby na stanowiskach kierowniczych – wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa, kierownicy jednostek organizacyjnych, członkowie zarządu oraz osoby uprawnione do reprezentowania osób prawnych wykonujących władzę publiczną.
• Szkoda – czysta strata finansowa, przez którą należy rozumieć szkodę niewynikającą ze szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej. Szkoda obejmuje utratę rzeczy, w tym utratę możliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje.
• Wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej

ZAKRES UBEZPIECZENIA

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej wskutek :
• działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
• wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej,
• wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego,
• nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
• wyrządzone wskutek nie uchwalenia przez jednostkę samorządu terytorialnego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Ubezpieczyciel odpowiada ponadto za szkody wyrządzone przez :
• działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli miało miejsce w sytuacji, w której poszkodowany ze względu na warunki utworzone przez wykonywanie władzy publicznej w żaden sposób przeciwstawić się nie mógł,
• zgodne z prawem działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli przemawiają za tym dozwolone przez prawo względy słuszności.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie jest uzależniona od przypisania winy bezpośredniemu sprawcy szkody. Ubezpieczyciel nie jest wolny od odpowiedzialności także w przypadku, gdy nie można ustalić bezpośredniego sprawcy szkody lub gdy bezpośrednim sprawcą szkody jest organ kolegialny.

SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA

1. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest określona w polisie suma gwarancyjna.
2. Każda wypłata odszkodowania zmniejsza sumę gwarancyjną z dniem wypłaty odszkodowania.
3. Na wniosek Ubezpieczającego suma gwarancyjna za opłatą dodatkowej składki może zostać podwyższona w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia.
4. Jeżeli suma gwarancyjna wyczerpie się wskutek wypłat odszkodowań przed końcem okresu ubezpieczenia to umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu
5. Składka ubezpieczeniowa jest określona w polisie i jest płatna zgodnie z postanowieniami polisy.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody :
1) majątkowe, których wielkość nie przekracza 400 euro (franszyza integralna),
2) wyrządzone umyślnie przez osoby na stanowiskach kierowniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
3) związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,
4) powstałe wskutek wadliwej organizacji w zakresie ochrony zdrowia,
5) powstałe na skutek działania promieniowania jonizującego,
6) potencjalne, związane z wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych, ostatecznych decyzji administracyjnych lub z nie wydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji administracyjnej w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

WARTOŚĆ SZKODY

1. Jeżeli o wielkości odszkodowania lub/i zadośćuczynienia orzekł sąd w prawomocnym wyroku lub organ administracji publicznej w ostatecznej decyzji administracyjnej, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie powiększone o obciążające Ubezpieczonego koszty postępowania.
2. Do kosztów postępowania dolicza się koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej, o ile ich rozmiar i zakres został uzgodniony z Ubezpieczycielem, do wysokość limitu określonego w polisie kwotowo lub jako procent sumy gwarancyjnej.
3. Jeżeli poszkodowany nie wystąpił do sądu powszechnego lub organu administracji publicznej o przyznanie odszkodowania lub/i zadośćuczynienia, wartość szkody jest określana przez Ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w granicach roszczenia poszkodowanego pod warunkiem, że określenie wielkości szkody nie jest uzależnione od orzeczenia sadu lub decyzji organu administracji publicznej.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

1. W przypadku określonym w pkt. 1 rozdziału „wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej.
2. Jeżeli roszczenie poszkodowanego oraz zebrane w toku postępowania likwidacyjnego informacje i dokumenty pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody, nie czekając na zakończenie się postępowania sądowego lub administracyjnego, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie ustalonym w pkt. 3 z uwzględnieniem pkt. 4 i 5. Powyższe postanowienia odnoszą się per analogiem do bezspornej części odszkodowania.
3. W przypadku określonym w pkt. 3 rozdziału „wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody.
4. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody niezbędnych do przyznania i ustalenia wielkości odszkodowania napotyka istotne utrudnienia Ubezpieczyciel powiadomi Ubezpieczającego na piśmie o ich przyczynach i planowanym terminie zakończenia postępowania likwidacyjnego.
5. W przypadku określonym w pkt. 4 wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności, nie później niż w ciągu 90 dni od przyjęcia zgłoszenia szkody.

V. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

1. Wymagany zakres ubezpieczenia:
Wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym huraganu, działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka, np. kradzież z włamaniem, rabunek, celowe i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie) obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne.
Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny - RP
sprzęt przenośny - Europa
2. Przedmiot i system ubezpieczenia:
• sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny systemem sum stałych,
• koszt odtworzenia danych – systemem pierwszego ryzyka
• licencjonowane oprogramowanie – systemem pierwszego ryzyka
• wymienne nośniki danych – systemem pierwszego ryzyka
• zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego przeprogramowania; tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu zastępczego) systemem pierwszego ryzyka

Koszt odtworzenia danych
Suma ubezpieczenia: 30.000,00 zł
Oprogramowanie
Suma ubezpieczenia: 50.000,00 zł
Wymienne nośniki danych
Suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł
Zwiększone koszty działalności
Suma ubezpieczenia: 30.000,00 zł

3. Ubezpieczenie od szkód materialnych:

1. Starostwo Powiatowe
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 2 928 921,28 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 224 899,86 zł
3. Kserokopiarki 173 022,71 zł
4. Sprzęt muzyczny, nagłaśniający 11 209,19 zł
5. Klimatyzatory 19 573,84 zł
6. Sprzęt medyczny 61 355,90 zł
7. Sprzęt reanimacyjny ( Ambu Man, Ambu CPR) 39 391,15 zł
Razem: 3 458 373,93 zł
2. Zarząd Dróg Powiatowych
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 67 106,22 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 5 390,00 zł
3 Kserokopiarki 4 950,00 zł
Razem: 77 446,22 zł
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 17 055,40 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 5 738,97 zł
3. Kserokopiarki 8 476,60 zł
Razem: 31 270,97 zł
4. Powiatowy Urząd Pracy
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 320 791,26 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 62 483,70 zł
3 Kserokopiarki 26 311,37 zł
4 Klimatyzator 4 000,00 zł
Razem: 413 586,33 zł
5. Powiatowa Biblioteka Publiczna
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 14 232,66 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 3 690,00 zł
3 Kserokopiarki 3 935,48 zł
Razem: 21 858,14 zł
6.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 24 325,00 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 7 390,00 zł
3 Kserokopiarki 5 000,00 zł
Razem 36 715,00 zł
7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 44 102,48 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 10 765,94 zł
3. Kserokopiarka 6 000,00 zł
Razem: 60 868,42 zł
8. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 46 290,00 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 13 600,00 zł
3 Kserokopiarki 6 794,81 zł
Razem: 66 684,81 zł
9. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 25 546,68 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 10 101,89 zł
3 Instalacja Oddymiania 8 600,00 zł
4 Ciśnieniomierz Harmann 122,55 zł
Razem: 44 371,12 zł
10. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 433 876,25 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 64 442,90 zł
3 Kserokopiarki 11 156,44 zł
Razem: 509 475,59 zł
11. Zespół Szkól im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 117 493,66 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 37 501,97 zł
Razem: 154 995,63 zł
12. Zespół Szkół w Ludwinie
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 101 719,89 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 24 575,04 zł
3 Kserokopiarki 6 905,20 zł
Razem: 133 200,13 zł
13.Zespół Szkół Nr.2 im. Simona Bolivara w Milejowie
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 74 404,91 zł
2. Sprzęt elektroniczny przenośny 11 775,18 zł
Razem: 86 180,09 zł
14. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 159 956,06 zł
2 Sprzęt elektroniczny przenośny 63 671,70 zł
3 Kserokopiarki 7 320,00 zł
4 Monitoring 11 810,60 zł
242 758,36 zł
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 158 095,57 zł
2 Monitoring 14 400,92 zł
Razem: 172 496,49 zł

Suma ubezpieczenia określona została w wartości księgowej brutto.

4. Warunki szczególne wymagane
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego bez względu na rok produkcji
• W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej – w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych
• W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych z uszkodzonego nośnika lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów, a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności nieproporcjonalnych – w kwocie odpowiadającej poniesionym kosztom, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia.
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji
• Włączenie klauzuli automatycznego pokrycia dla nowo zakupionego sprzętu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
• W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia o szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk – termin zawiadomienia o szkodzie zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
• Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji
• Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna, franszyza redukcyjna – brak
• Udział własny 5% wartości szkody

5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście łącznej sumy ubezpieczenia do we wszystkich jednostkach organizacyjnych do 10%
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,- zł (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku), z franszyzą redukcyjną 500,- zł
• Udział własny – zniesiony
VI. Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NW, Assistance, ZK
1. Przedmiot ubezpieczenia:
• pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” rejestracji w RP, stanowiące własność Ubezpieczającego lub użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy. Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia podstawowego (wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy) oraz wyposażenie dodatkowe i specjalistyczne, w tym zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą.
Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Zakres ubezpieczenia:
2.1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie
z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r.
• Obszar odpowiedzialności: zgodnie z ustawą
• Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą)
• Dotyczy pojazdów: wszystkie pojazdy z załącznika nr 7 do SIWZ.
2.2. Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych.
• Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej naprawy, a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu.
• Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł. / 1 os.
• Dotyczy pojazdów: pojazdy z załącznika nr 7 do SIWZ z wyjątkiem przyczep.
2.3.Ubezpieczenie Auto Casco
Zakres pełny, obejmujący szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia
• Obszar odpowiedzialności: Europa
• Dotyczy pojazdów z podaną sumą ubezpieczenia w zał. Nr 7 do SIWZ.
2.4. Ubezpieczenie Assistance (ubezpieczenie bezskładkowe)
Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług - zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance danego Ubezpieczyciela, dołączanego bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub AUTO CASCO
3. Zasady zawierania umów:
3.1. Zastosowane stawki, będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie roku.
3.2. Ubezpieczenie AUTO CASCO, Assistance, NNW, ZK
• Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będzie świadczona od dnia zgłoszenia do końca każdego rocznego okresu wykonywania zamówienia z wyrównaniem okresu ubezpieczenia z dniem 30.04.2012r., 30.04.2013r i 30.04.2014 r.
• Składki ubezpieczeniowe będą naliczane za faktyczny okres ubezpieczenia „co do dnia”, proporcjonalnie w stosunku do okresu rocznego
• Płatność składki za okres roczny w 4 równych ratach kwartalnych; za okres krótszy – do odrębnego uzgodnienia
3.3. Ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
• Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będzie świadczona od dnia zgłoszenia w pełnym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, z możliwością wyrównania okresów ubezpieczenia z dniem 30.04.2012 r. 30.04.2013r i – o ile ubezpieczenie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela – 30.04.2014r, pod warunkiem złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron i wyrażenia na to zgody przez Ubezpieczyciela.
• W przypadku wyrównania okresu ubezpieczenia za porozumieniem Stron składka należna za faktyczny okres ochrony winna być naliczona, „co do dnia”, proporcjonalnie w stosunku do okresu rocznego
• Umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z dniem wyrównania okresu ubezpieczenia, a różnica pomiędzy składką należną i zapłaconą zostanie niezwłocznie zwrócona Ubezpieczającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami, albo, – jeżeli składka zapłacona będzie niższa niż należna – niezwłocznie wpłacona przez Ubezpieczającego
3.4. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia
3.4.1.Odpowiedzialność cywilna
• pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji
3.4.2.Auto Casco:
• pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy,
• pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej.
• dodatkowe wyposażenie samochodów (np. radiotelefon, sprzęt RTV) zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, bez naliczania dodatkowej składki,
• przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia AUTO CASCO na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowo zakupionych – przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin.

4. Warunki szczególne wymagane:
• W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu.
• Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia Auto Casco na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowych, zakupionych w autoryzowanych sieciach dealerskich – przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin
• W przypadku szkód całkowitych, w wyniku, których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone w oparciu o wartość rynkową pojazdu będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.
• Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych)
• W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) Ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia
• Nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju,
• Ubezpieczeniu podlega wyposażenie pojazdu, za które uważa się sprzęt i urządzenia do utrzymania i używania pojazdu, zabezpieczenia przed kradzieżą, służące zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy, instalację gazową, sprzęt audiofoniczny stanowiący wyposażenie fabryczne, zamontowany przez dealera albo przez Ubezpieczającego (zgłoszony we wniosku), a także specjalistyczny sprzęt zamontowany na stałe w pojazdach specjalnych. Wartość sprzętu zamontowanego na stałe powiększa sumę ubezpieczenia AC
• Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okres roczny określony indywidualnie dla każdego pojazdu. Składki za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AC muszą być naliczane od aktualnej wartości rynkowej pojazdu
• Odstąpienie od stosowania zasady proporcji w przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia i zaakceptowanie podanej klauzuli likwidacyjnej, która w tym przypadku odnosi się do wartości rynkowej pojazdu,
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – zniesione
• Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych

5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane:
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód


Załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczący zamówienia

Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych

Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej).

Franszyza redukcyjna - kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie.

Dym i sadza – produkty niepełnego spalania materiałów, które:
• nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających
• są następstwem powstania pożaru w miejscu ubezpieczenia lub w jego bezpośrednim otoczeniu

Śnieg / lód – szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone.

Trzęsienie ziemi- zgodnie z definicją określoną w OWU Ubezpieczycieli.

Wandalizm – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku.

Dewastacja – rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.

Kradzież zuchwała - to kradzież, w której sprawca zabierając rzeczy w celu przywłaszczenia, zastosował przemoc lub groźbę użycia przemocy, która nie zawiera się w definicji rabunku (rozboju) - zgodnej z definicją zawartą w OWU Ubezpieczycieli, albo działał jawnie wykazując wobec posiadacza rzeczy postawę obliczoną na zaskoczenie. W szczególności kradzieżą zuchwałą jest zabór pojazdu wraz z dokumentami i kluczykami wskutek użycia podstępu (celowe spowodowanie kolizji, wrzucenie pod pojazd przedmiotu, który doprowadzi do jego zatrzymania), a także działanie jawne, polegające na zaborze pojazdu chwilowo opuszczonego przez posiadacza, działającego w stanie wyższej konieczności, np. w celu udzielenia pomocy
(dotyczy ubezpieczenia AUTO CASCO)

Klauzula likwidacyjna – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej rzeczy, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa. Jakiekolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszania odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania.
Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania wyliczona zostanie na podstawie protokołu szkody, w wysokości odpowiadającej kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem
i rabunku, sprzętu elektronicznego, mienia od wszystkich ryzyk, a w ubezpieczeniu AUTO CASCO dotyczy sumy ubezpieczenia ustalonej w wartości rynkowej)

Klauzula automatycznego pokrycia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej (ustalony narastająco dla wszystkich jednostek organizacyjnych, bez podlimitu dla pojedynczej jednostki) Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po wprowadzeniu zmiany. Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienie 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaż i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art. 813 § 1 k.c.)
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego)

Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że:
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, pod warunkiem, że w chwili zlecenia przelewu bankowego na koncie Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że:
1. W braku odmiennego stanowiska Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przekazanego do Ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1 k.c., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, AUTO CASCO)

Klauzula czasu ochrony – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty Ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że:
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula uznania okoliczności - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały podane niezgodnie z prawdą.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel – do czasu przeprowadzenia lustracji miejsc ubezpieczenia - uznaje za wystarczające stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz przeciwpożarowe, przy czym po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania jego odpowiedzialności.
Powyższe postanowienie dotyczy obecnych, jak i przyszłych lokalizacji pod warunkiem, iż przyszłe lokalizacje zabezpieczone będą co najmniej w sposób odpowiadających obecnym lokalizacjom.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, AUTO CASCO)

Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń (stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów) wskutek dokonanej albo usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy.
Limit kosztów ustala się w wysokości 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku)

Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na podstawie art. 818 § 1 k.c. ustala się termin powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń z wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i AUTO CASCO)

Klauzula miejsc ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, jak i wynajmowane czy dzierżawione. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni, wraz z podaniem istniejących i funkcjonujących w tej lokalizacji zabezpieczeń.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula robót budowlano – montażowych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe
w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym:
1) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,
2) przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych, do kwoty 500 000,- zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że:
- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 500 000,- zł, a pojedynczego kontraktu 100 000,- zł
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Klauzula przechowywania mienia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niższej niż 10 cm, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego)

Klauzula 72 godzin - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
– z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe
w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) używanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i – jeżeli pojazd ma zainstalowany - włączony został system alarmowy,
- sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np.
w bagażniku).
Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez całą dobę bez obowiązku pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym.
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojazdach mechanicznych, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem z pojazdu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że:
- pojazd posiada twardy dach (jednolita, sztywna konstrukcja),
- pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i – jeżeli ma zainstalowany - włączony został system alarmowy,
- sprzęt, zgodnie z zaleceniami producenta, jest właściwie zamocowany,
Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez całą dobę bez obowiązku pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
- powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu należącego do Ubezpieczającego,
- objęte ubezpieczeniem Auto Casco pojazdu albo obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu mechanicznego.
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Starostę Powiatu Łęczyńskiego i jego pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego, przedmiotów szklanych od stłuczenia)

Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub jego częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub jego części w odpowiednich opakowaniach lub pomieszczeniach do tego przystosowanych. Okres magazynowania nie może przekraczać 6-ciu miesięcy od daty dostawy.
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (poza stanowiskiem pracy) lub chwilowej przerwy w użytkowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem. Okres tymczasowego magazynowania nie może przekraczać 6-ciu miesięcy
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Klauzula automatycznego pokrycia OC - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia OC wszystkie przyjęte przez Ubezpieczającego w zarząd, administrację lub utrzymanie budynki, budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny lub sieci na terenie statutowej działalności ubezpieczającego, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przyjęcia danej lokalizacji do użytku pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wykazami znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki / demontażu i wywiezienia pozostałości, poniesione przez Ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20% wartości szkody, nie więcej jednak niż 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych)

Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów- z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców bądź ekspertów, związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia, o ile powołanie rzeczoznawcy zostało uzgodnione z Ubezpieczycielem. Ustala się limit odszkodowawczy 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk)

Klauzula wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe (zdarzenia powodujące szkodę) powstałe w okresie ubezpieczenia po przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez Ubezpieczającego, wynikłe z nienależytego wykonania takiego zobowiązania, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyny niedozwolone, niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania). Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody zarówno wyrządzone odbiorcy czynności, prac lub usług, jak również innym poszkodowanym. W razie wątpliwości za moment przekazania odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez Ubezpieczającego przyjmuje się chwilę, w której została dokonana ostatnia czynność faktyczna związana z realizacją całości lub formalnie wyodrębnionego etapu tych czynności, prac lub usług.
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Klauzula zmian w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę).
Limit odszkodowawczy w rocznym okresie ubezpieczenia 20% wartości szkody.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk)

Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji, jeżeli zmiana lokalizacji wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego.
Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk)

Mienie osób trzecich z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Mienie, które ewentualnie w przyszłości będzie przechowywane przez Ubezpieczonego i za które będzie ponosił odpowiedzialność.


Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący zamówienia

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 prawa budowlanego), o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego
Nie jest katastrofa budowlaną:
a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany
b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami
c) awaria instalacji
(dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk)

Klauzula funduszu prewencyjnego – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel przekazuje do dyspozycji Ubezpieczającego środki prewencyjne w minimalnej wysokości 1%, 3% lub 5% zainkasowanych składek z wszystkich rodzajów ubezpieczeń, począwszy od otrzymania I raty, w transzach odpowiadających ilości ustalonych rat, albo zgodnie ze złożonym wnioskiem. Ubezpieczający zobowiązany jest do udokumentowania wydatków z otrzymanych środków rachunkami lub kosztorysem.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula udziału w zysku – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Strony umowy ubezpieczenia postanawiają, że w przypadku, gdy wysokość wypłaconych odszkodowań (w tym rezerwy na szkody zgłoszone i nie wypłacone) za okres ubezpieczenia wymieniony w umowie nie przekroczy 50% zapłaconych składek, ubezpieczycie zobowiązuje się do wypłacenia kwoty udziału w zysku wyliczonej w następujący sposób:
UZ = ( 0,5 – OD/SK ) x SK x 0,5
Gdzie:
UZ – udział w zysku,
OD – odszkodowania wypłacone z tytułu umowy ubezpieczenia (w tym rezerwy na szkody zgłoszone i nie wypłacone),
SK – składka zapłacona,
Rozliczenie klauzuli nastąpi dla każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie. Wypłata ewentualnego udziału w zysku nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula aktów terroryzmu – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, a także następstwem podpalenia lub podłożenia ładunków wybuchowych przez grupy przestępcze albo innych czynów kryminalnych,
2. przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu siły albo przemocy.
3. limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 500 000,- zł
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk)

Klauzula okolicznościowa – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy)
i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
(dotyczy wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych)

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że:
W razie naruszenia z winy umyślnej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązku powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym w określonym w umowie ubezpieczenia lub ogólnych warunkach ubezpieczenia terminie, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Pozostałe postanowienia art. 818 k.c. mają pełne zastosowanie.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie.
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, Ubezpieczający powiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie Ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego)

Klauzula 168 godzin - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 7 dni od zgłoszenia pierwszej szkody
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula zmiany wielkości ryzyka - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, żadnej ze stron nie przysługuje żądanie zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej. W przypadku istotnego wzrostu ryzyka ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel może wystąpić do Ubezpieczającego z wnioskiem o podjęcie rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia tego ryzyka.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń)

Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę Ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczenia mienia z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej)

Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych kategorii mienia okaże się wyższa niż koszt odtworzenia, nadwyżka ta zostanie rozłożona na te kategorie mienia, którego suma ubezpieczenia jest niższa od kosztów odtworzenia
(dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego)

Klauzula likwidacji drobnych szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
1. W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 3 000,- zł, których natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy jednostki, a w przypadku ubezpieczenia AUTO CASCO - do kontynuowania bezpiecznej jazdy, Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone.
W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organów Policji.
Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są:
- zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody,
- rachunki za naprawę lub zakup części,
- uszkodzone części, które zostały wymienione,
- w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa - notatka policyjna,
2. W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać będą się w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzin i ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego.
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego rozliczenie szkody może nastąpić na podstawie kosztorysu sporządzonego przez warsztat naprawczy lub Ubezpieczyciela
(dotyczy ubezpieczenia AUTO CASCO, przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku)

Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym -
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są wszelkie szkody w mieniu otaczającym należącym do Ubezpieczającego, które są bezpośrednią konsekwencją szkód w ubezpieczonych przedmiotach
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk)

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa nie ulegnie zmianom, jeżeli budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia – załącznik nr 1 do SIWZ) są wyłączone z eksploatacji przez okres krótszy niż 1 rok, pod warunkiem, że mienie to jest należycie zabezpieczone.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk)

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody w ubezpieczonych budynkach i budowlach spowodowane kradzieżą elementów stałych tych nieruchomości ( np. rynien, parapetów, urządzeń odgromowych , ogrodzeń itp.).
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk)

Klauzula odnowienia lub odtworzenia dokumentów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel pokrywa w granicach ustalonego limitu udokumentowane koszty związane
z zabezpieczeniem, odnowieniem, transportem i/lub odtworzeniem planów, map bądź innych dokumentów, uszkodzonych albo zniszczonych w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczający, w granicach ustalonego limitu, zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług firmy specjalizującej się w zakresie wykonywania prac (czynności) określonych w niniejszej klauzuli.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 20 000,- zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk)

Klauzula kradzieży zwykłej z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Objęcie ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego kradzieży zwykłej, z limitem odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,- zł, z franszyzą redukcyjną 500,- zł

Klauzula All Risks: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne preferowane dotyczące tych ubezpieczeń

Klauzula pokrycia strat dodatkowych - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty utraconej wody na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczonego zdarzenia losowego wskutek awarii instalacji lub urządzeń technologicznych z limitem odszkodowawczym 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzeniaZałącznik nr 7 do SIWZ

Wykaz pojazdów

Lp. Nr rej. Marka Typ/model Rodzaj Poj./ład. L. miejsc Rok prod. Nr nadwozia Suma ubezp. AC Wymagany okres OC Wymagany okres AC Jednostka
1 LLE 4A16 Peugeot 407 SR osobowy 1749/0 5 2005 VF36D6FZB21287946 33 000,00zł 30-12-2011 29-12-2014 30-12-2011 29-12-2014 Starostwo Powiatowe
2 LLE 03250 Mercedes-Benz Sprinter 312D autobus 2874/ 20 1998 WDB9034631P801998 --- 05-11-2011 04-11-2014 --- Starostwo Powiatowe
3 LLE50PX TIP-TOP AT-2,0 Przyczepa ciężarowa /1600 - 2010 SZ920A32102AT1009 --- 29-04-2012 28-04-2015 --- Starostwo Powiatowe
4 LLE 4L40 Daewoo Nubira osobowy 1598/0 5 1999 KLAJF696EWK231245 5 800,00 zł 24-09-2011 23-09-2014 24-09-2011 23-09-2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
5 LLE38PT RYDWAN A750 Przyczepa lekka /370 - 2009 SYBA0602090000081 --- 20-01-2011 19-01-2014 --- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
6 LLE05350 Skoda Octavia Sedan Classic 1,6 Osobowy 1595/ 5 2010 TMBDX41U1A8863320 44 000,00 29-10-2011 28-10-2014 29-10-2011 28-10-2014 Powiatowy Urząd Pracy
7 LLE 39TG Ursus C-355 ciągnik 3120/2100 1 1973 240193 --- 01-01-2012 31-12-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
8 LLE 82TA Ursus K-162 ciągnik rolniczy 3120/2000 1 1989 380066 --- 01-01-2012 31-12-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
9 LLE F906 Daewoo FS-LUBLIN 33 ciężarowy 2417/880 9 2001 SUL33222210071514 10 500,00 zł 01-01-2012 31-12-2014 01-01-2012
31-12-2014 Zarząd Dróg Powiatowych
10 LLE 46TC Ursus C 330M ciągnik rolniczy 1960/5500 1 1987 394255 --- 01-01-2012 31-12-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
11 LLE L899 Star 200 ciężarowy 6842/6000 2 1987 62508 --- 01-01-2012 31-12-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
12 LLI 2252 ZPC Świdnik 2.37 przyczepa /590 - 1999 009859 --- 01-01-2012 31-12-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
13 CHH 3569 Autosan D 47B przyczepa 4000 - 1981 84533 --- 01-01-2012 31-12-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
14 LLE P664 Autosan D 732 01 przyczepa 4000 - 1986 31745 --- 01-01-2012 31-12-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
15 LLE 1F48 Peugeot Partner osobowy 1560 5 2006 VF3GJ9HWC95218975 28 000,00 zł 04-07-2011 03-07-2014 04-07-2011 03-07-2014 Zarząd Dróg Powiatowych
16 LLE P407 Niewiadów BA 752013 przyczepa 572 - 2002 SWNB7500020012847 --- 01-01-2012 31-12-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
17 LLE06416 Peugeot Partner osobowy 1560/ 5 2009 VF37J9HTC9J096267 44 999,99 zł 15-01-2012 14-01-2015 15-01-2012 14-01-2015 Zarząd Dróg Powiatowych
18 LLE06566 Man 18.264 ciężarowy 6871/8400 2 1997 WMAM390069Y024338 --- 15-01-2012 14-01-2015 --- Zarząd Dróg Powiatowych
19 LLE2S02 FS-Lublin Żuk A 07 ciężarowy 2120/850 5 1992 561258 --- 01-01-2012 31-12-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
20 LLE 4K80 FSM Fiat Cinquecento Ciężarowy VAN 2120/500 4 1996 ZFA17000000873866 --- 01-01-2012 31-12-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
21 LLE 5L35 FSM Fiat Cinquecento Ciężarowy VAN 1100/800 5 1997 ZFA17000000872659 --- 01-01-2012 31-12-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
22 LLE40TU Ursus 3512R ciągnik rolniczy 2502/ 2 1996 P224265B --- 18-03-2012 17-03-2015 --- Zarząd Dróg Powiatowych
23 LLE70PX SAM Przyczepa specjalna /1760 - 2010 LLE005100032 --- 08-06-2011 07-06-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
24 LLE97TP Białoruś MTZ ciągnik 4750/ 1 2008 10004414 --- 27-08-2011 26-08-2014 --- Zarząd Dróg Powiatowych
25 LLE00255 ISUZU NPR ciężarowy 2999/600 7 2007 JAANPR85L77100402 63 000,00 27-06-2011 26-06-2014 27-06-2011 26-06-2014 Zarząd Dróg Powiatowych
26 LLE2H20 Fiat Doblo Cargo JTD ciężarowy 1248/850 3 2006 ZFA22300005415568 24 300,00 zł 19-12-2011 18-12-2014 08-02-2012 07-02-2015 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
27 LLE 1H11 Renault Master autobus 2463/1569 16 2006 VF1FDCML636538832 69 300,00zł 13-12-2011 12-12-2014 08-02-2012 07-02-2015 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
28 LLE3H51 Renault Kangoo 1,5 DCI Helios ciężarowy 1461/735 5 2005 VF1KCR8BF33935330 17 800,00 zł 09-01-2012 08-01-2015 09-01-2012 08-01-2015 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
29 LLW8781 Daewoo Nexia GL osobowy 1498/0 5 1997 KLATF19Y1VD037602 --- 01-09-2011 31-08-2014 --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
30 LUY 9669 Ursus 10-14 ciągnik 4490/ 1 1997 02948 --- 09-08-2011 08-08-2014 --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
31 LUY 9668 Ursus 28-12 ciągnik 2502/ 2 1997 0107541 --- 19-07-2011 18-07-2014 --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
32 LUY 9619 Ursus MF 255 ciągnik 2502/ 1 1985 6053 --- 02-02-2012 01-02-2015 --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
33 LLE T631 Zetor 52-11 ciągnik 2696/ 2 1992 45063 --- 02-02-2012 01-02-2015 --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
34 LLE 95PV Autosan D-46A przyczepa /4000 - 1985 0863 --- 02-02-2012 01-02-2015 --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
35 LLE 51PK Autosan D-73203 przyczepa /4000 - 1986 31074 --- 02-02-2012 01-02-2015 --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
36 LLE90PV Autosan D-46B przyczepa /4000 - 1985 0862 --- 02-02-2012 01-02-2015 --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
37 LLE94PV Autosan D-46A przyczepa /4000 - 1984 4189/84 --- 02-02-2012 01-02-2015 --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
38 LLE65TH CNH International S3C7T1 New Holland TL 90A ciągnik rolniczy 4 485/ 1 2006 HJS061635 --- 06-06-2011 05-06-2014 --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
39 LLE64TH Formtrac Tractors Europe ciągnik rolniczy 3292 2 2006 6000109 --- 06-06-2011 05-06-2014 --- Zespół Szkól Rolniczych w Kijanach
40 LLT 9619 PSE 12,5 przyczepa - wywrotka /4500 - 1992 2458 --- 23-04-2012 22-04-2015 --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
41 LLE72TP New Holland T5050 Ciągnik rolniczy 4485/ 2 2008 Z8JH06451 --- 31-07-2011 30-07-2014 --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
42 LLE80TP Zetor 7421 Proxima Ciągnik rolniczy 4156/ 2 2008 000P3A2J32KD01043 --- 12-08-2011 11-08-2014 --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
43 LUY 9620 Ursus C-360 ciągnik rolniczy 3120/ 1 1986 554428 --- 02-02-2012 01-02-2015 --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
44 LLG 0544 Autosan D-47A przyczepa /4500 - 1980 61182 --- 02-02-2012 01-02-2015 --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
45 LLG 0558 Autosan D-73205 przyczepa /4000 - 1988 48445 --- 02-02-2012 01-02-2015 --- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
46 LBW9227 DAEWOO Lublin II3322 ciężarowy 2417/900 9 1998 SUL332212W0028699 6 885,00 zł 17-03-2012 16-03-2015 17-03-2012 16-03-2015 Zespół Szkół im. Króla K.Jagiellończyka
47 LLE04160 Fiat Panda 1,1 ECO osobowy 1108/ 5 2010 ZFA16900001695756 28 600,00 24-05-2011 23-05-2014 24-05-2011 23-05-2014 Zespół Szkół im. Króla K.Jagiellończyka
48 LBW4061 Fiat Uno 1,0 osobowy 1000/ 5 1998 ZFA146A0000028435 2 790,00 zł 27-03-2012 26-03-2015 01-03-2012 28-02-2015 Zespół Szkół w Ludwinie
49 LLM5108 URSUS 2812 Ciągnik rolniczy 1 1996 99401 --- 02-07-2011 01-07-2014 --- Zespół Szkół w Ludwinie
50 LLE 06505 Citroen Berlingo 1,6 HDI 75MSPE5 osobowy 1600/740 5 2010 VF77J9HNOAJ854876 53 000,00 zł 28-12-2011 27-12-2014 28-12-2011 27-12-2014 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
51 LLE9F10 Daewoo Nubira 1,6 KAT osobowy 1598/ 5 1998 KLAJF696EWK176837 5 200,00 19-08-2011 18-08-2014 19-08-2011 18-08-2014 ZSz Nr 2 w Milejowie


Załącznik Nr 8 do SIWZ
Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych,
przeciwkradzieżowych i przeciwprzepięciowych

Lp. Jednostka Zabezpieczenia przeciwpożarowe Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
1. Starostwo Powiatowe - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej; budynek jest wyposażony w gaśnice 8 szt; 3 hydranty wewnętrzne ; 1 hydrant zewnętrzny, wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków jest dobry Wszystkie zewnętrzne drzwi posiadają co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, Stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu
2. Zarząd Dróg Powiatowych - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej; budynek jest wyposażony w gaśnice; 2 hydranty wewnętrzne, wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków jest zadowalający Stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej; ; budynek jest wyposażony w gaśnice; 2 hydranty wewnętrzne, wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków jest dobry Drzwi zamykane na 2 zamki wielozastawkowe,
4. Powiatowy Urząd Pracy - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej Drzwi zamykane na 2 zamki wielozastawkowe,
5. Powiatowa Biblioteka Publiczna - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej Drzwi zamykane na 2 zamki wielozastawkowe,
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, budynek jest wyposażony w gaśnice; hydrant wewnętrzne i zewnętrzne, wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków : dobry Wszystkie zewnętrzne drzwi posiadają co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, Stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, budynek jest wyposażony w 2 gaśnice; hydrant wewnętrzne, wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Drzwi zamykane na 2 zamki wielozastawkowe,
8. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, budynek posiada urządzenie automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru; ręczne sygnalizowanie powstanie pożaru; , budynek wyposażony w 2 gaśnice; hydrant wewnętrzne, wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków : dobry Drzwi zamykane na 2 zamki wielozastawkowe, Stały dozór na zewnątrz obiektu
9. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej; budynek wyposażony w 6 gaśnic; hydranty zewnętrzne 1 szt i wewnętrzne 6 szt, wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków : dobry Całodobowy dozór wewnątrz obiektu
10. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, ręczne sygnalizowanie powstania pożaru, budynek wyposażony w 35 gaśnic; hydrant wewnętrzne 3 szt i zewnętrzne 16 szt, wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków : zadowalający Kraty w oknach, wszystkie zewnętrzne drzwi posiadają co najmniej 2 zamki wielozastawkowe; monitoring w budynku szkoły i internatu, stały dozór wewnątrz i na zewnątrz wszystkich obiektów, czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno – alarmowe zainstalowane w lokalu z ubezpieczonym mieniem, alarmujące służby patrolowe z całodobową ochroną (Policję, firmę ochrony mienia), wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata (parter budynku internatu)
11 Zespół Szkół im. Króla K. Jagiellończyka - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, ręczne sygnalizowanie powstania pożaru, budynek wyposażony w 35 gaśnic; hydrant wewnętrzne 3 szt i zewnętrzne 16 szt, wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków : zadowalający Kraty w oknach, 2 zewnętrznych drzwi posiadają co najmniej 2 zamki wielozastawkowe , 1 drzwi zew. zamykane na kłódkę oraz okratowane, garaże zamykane na kłódki ; stały dozór wewnątrz i na zewnątrz budynku
12 Zespół Szkół w Ludwinie - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej; budynek wyposażony w gaśnice; hydrant wewnętrzne 5 szt i zewnętrzne 1 szt, wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynków : zadowalający
ISTNIEJE ZAGROŻENIE POWODZIĄ Kraty w oknach, zewnętrzne drzwi zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe, stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu
13 Zespół Szkół Nr 2 w Milejowie - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej; , ręczne sygnalizowanie powstania pożaru, budynek wyposażony w 8 gaśnic; hydrant wewnętrzne 4 szt , wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Kraty w oknach, zewnętrzne drzwi zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe, urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu

14 Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej; budynek wyposażony w gaśnice; hydrant wewnętrzne 8 szt , wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku zadowalający Kraty w oknach, zewnętrzne drzwi zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe, stały dozór wewnątrz i na zewnątrz obiektu, monitoring wizyjny
15 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, budynek wyposażony w gaśnice; hydranty wewnętrzne 7 szt budynek internatu i 4 szt budynek szkoły , wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku: dobry Kraty w oknach, urządzenie wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu bez stałego adresata alarmu, monitoring w budynku internatu

16 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach - zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, budynek wyposażony w 3 gaśnice; wszystkie wymienione systemy budynku są sprawne technicznie i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności przez upoważnione jednostki konserwujące. Stan techniczny budynku: zadowalający Nie dotyczy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Rok powstania szkody Rodzaj ubezpieczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania
23-08-2010 Zalanie – awaria sieci wodociągowej 511,67 złZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Rok powstania szkody Rodzaj ubezpieczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania
05-07-2009 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 1 083,36 zł
19-08-2009 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 871,37 zł
20-08-2009 OC – ogólna z tytułu prowadzenia działalności 1 152,04 zł
17-08-2009 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 300,75 zł
26-12-2009 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 2 429,00 zł
18-01-2010 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 507,09 zł
25-03-2010 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 820,00 zł
13-04-2010 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 476,08 zł
12-05-2010 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 721,00 zł
18-05-2010 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 810,30 zł
16-06-2010 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) Rezerwa 4 000,00 zł
09-07-2010 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) Rezerwa 2 000,00 zł
21-08-2010 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 616,00 zł
17-09-2010 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 619,76 zł
27-09-2010 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 472,59 zł
29-09-2010 OC – drogi (ubytek w nawierzchni) 433,84 zł
14-10-2010 OC – drogi (najechanie na zwierze) 5 163,00 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Rok powstania szkody Rodzaj ubezpieczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania
10-08-2009 Szyby od stłuczenia 350,01 zł
11-01-2010 Szyby od stłuczenia 170,01 zł
2009 Wybita szyba w pojeździe 585,26 zł
27-01-2010 Ogień i inne zdarzenia losowe (zalanie – wyciek z urządzeń wodnych) 6 839,04 zł


WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Rok powstania szkody Rodzaj ubezpieczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania
05-06-2009 Ogień i inne zdarzenia losowe 451,40 zł
03-06-2009 Szyby od stłuczenia 451,40 zł
2010 Autocasco pojazdu (wybita szyba przez nieznanych sprawców) 518,94 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH

Rok powstania szkody Rodzaj ubezpieczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania
23-06-2009 Ogień i inne zdarzenia losowe (uderzenie pioruna) 13 405,83 zł
14-10-2009 Ogień i inne zdarzenia losowe (wiatr , uszkodzenie obróbek blacharskich) 3 591,81 zł
18-02-2010 Ogień i inne zdarzenia losowe (ciężar śniegu i lodu – uszkodzenie oszklenia dachu szklarni)) 6 216,40 zł
31-08-2010 Sprzęt elektroniczny (przepięcie) 446,52 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. K.K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ

Rok powstania szkody Rodzaj ubezpieczenia Wysokość wypłaconego odszkodowania
06-09-2010 OC – ogólna z tytułu prowadzenia działalności 415,13 zł


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www