Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

2011-02-04 13:44:22
AG. 2721.5.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 11/2010 z dnia 21.01.2010r. w oparciu
o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U.
z 20010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na dostawę paliw płynnych oraz materiałów
i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej.


Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: (081) 752 64 01 Fax: (081)752 64 64

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych oraz materiałów
i płynów eksploatacyjnych, w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Miejscem realizacji dostaw są stacje paliw czynne całą dobę położone w obrębie administracyjnym miasta Łęczna.
Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży
z minimum 21- dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury.

W okresie realizacji umowy zamawiający przewiduje zakupienie paliw w ilości
- etylina Pb 95 – 6 000 l.
- olej napędowy – 3 000l
oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych w ilości określonej w formularzu ofertowym

Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w PLN
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Wykonawca ma obowiązek zaproponować na materiały i płyny eksploatacyjne tylko jedną cenę i nie może jej zmienić przez cały okres trwania umowy.

W przypadku paliw Wykonawca określi cenę jednego litra etyliny Pb 95 i oleju napędowego na podstawie cen obowiązujących w dniu 10 .02.2011r.


Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu Pani Agnieszka Jóźwiak, tel.( 081) 752 64 01, e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto
oraz określić wysokość rabatu na 1l. paliwa.
Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być
czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2. Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:
1) „projekt umowy” parafowany przez wykonawcę do akceptacji przez Radcę
Prawnego i Skarbnika Powiatu Łęczyńskiego. Zamawiający nie będzie
związany projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę, gdy projekt
ten nie uzyska akceptacji wskazanych osób. W takim przypadku Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy według własnego standardu,
2) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień
do wykonania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
3) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
dołączone do formularza ofertowego,
4) podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 15.02.2011 do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria lub przesłać faxem na nr tel. (081) 752 64 64

Kryterium wyboru oferty: Cena 90%
Rabat 10%

Łęczna, dnia 04.02.2011r.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa.

/-Adam Niwiński-/
.................................................
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa