Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Uchwała nr 52/2011 ...

Uchwała nr 52/2011 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 26 stycznia 2011r.

2011-02-01 08:24:25

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 25b w zw. z art. 37. ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 564 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207,
poz. 2108), § 2 uchwały nr XX/100/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą nr XXI/110/2000 Rady Powiatu Łęczyńskiego z dnia 25 sierpnia 2000 r., oraz § 3 uchwały nr 828/2010 Zarządu Powiatu w Łęcznej, z dnia 14.04.2010 r. w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawy, najmu za lokale użytkowe należące do powiatowego zasobu nieruchomości, zmienionej uchwałą nr 875/2010 z dnia 09.06.2010 r i uchwałą nr 946/2010 z dnia 15.09.2010 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:


§1
Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na czas nieokreślony, lokali usytuowanych w budynku Przychodni nr 1, położonym w Mieście Łęczna, przy
ul. Rynek II 8, na działce oznaczonej nr 1789 w operacie ewidencyjnym obrębu Miasto Łęczna, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie urządzona jest KW nr LU1I/00172254/9, szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej uchwały
i zgodnie z załącznikiem.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Kazimierz Budka

2. Andrzej Dyczewski Adam Niwiński

3. Szymon Czech

4. Zbigniew RutkowskiZałącznik do uchwały nr 52/2011 r
Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 26 stycznia 2011r.

ZARZĄD POWIATU W ŁĘCZNEJ

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokali w budynku Przychodni nr 1,
położonej w Łęcznej, przy ul. Rynek II 8

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa następujących lokali użytkowych:
1) nr 0.1 o pow. 12,68 m2, wymagane wadium 30 zł (słownie: trzydzieści złotych)
2) nr 0.2 o pow. 13,25 m2, wymagane wadium 30 zł (słownie: trzydzieści złotych)
3) nr 0.3 o pow. 12,83 m2, wymagane wadium 30 zł (słownie: trzydzieści złotych)
4) nr 0.4 o pow. 45,81 m2 wymagane wadium 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)
5) nr 0.5 o pow. 12,89 m2 wymagane wadium 30 zł (słownie: trzydzieści złotych)
6) nr 0.6 o pow. 12,56 m2 wymagane wadium 30 zł (słownie: trzydzieści złotych)
7) nr 0.12 o pow. 13,43 m2 wymagane wadium 40 zł (słownie: czterdzieści złotych)
8) nr 1.1 o pow. 19,01 m2 wymagane wadium 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
9) nr 1.2 o pow. 11,76 m2 wymagane wadium 30 zł (słownie: trzydzieści złotych)
10) nr 1.14 o pow. 15,10 m2 wymagane wadium 40 zł (słownie: czterdzieści złotych)
11) nr 1.15 o pow. 1,87 m2 wymagane wadium 5 zł (słownie: pięć złotych)
12) nr -1.11 o pow. 12,23 m2 wymagane wadium 30 zł (słownie: trzydzieści złotych),
13) nr 0.10, 0.11, 1.4, 1.5 – udział w częściach wspólnych obejmujący: hol, korytarz, przedsionek, klatka schodowa,
usytuowanych w budynku Przychodni nr 1 w Łęcznej, przy ul. Rynek II 8, znajdującym się na działce oznaczonej w operacie ewidencyjnym Miasta Łęczna nr 1789.
Lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i ogrzewanie gazowe. Budynek wyposażony jest w sygnalizację włamania i napadu. Lokale są wydzierżawiane na czas nieokreślony.
Wobec przedmiotowej nieruchomości nie istnieją jakiekolwiek zobowiązania i obciążenia.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi dla mieszkańców i turystów, obszar objęty jest nadzorem konserwatorskim. Lokale przeznaczone są na prowadzenie usług medycznych.
3. Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi:
w pozycjach od 1 do 7 kwotę 5,00 zł za 1 m2 (słownie: pięć złotych 00/100) plus należny podatek VAT,
w pozycjach od 8 do 13 kwotę 4,00 zł za 1 m2 (słownie: cztery złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
4. Dzierżawca oprócz opłacania czynszu zobowiązany będzie dodatkowo do ponoszenia bieżących kosztów utrzymania lokalu: zużycia wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, ogrzewania, wywozu nieczystości. Ponadto zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości, a także przeprowadzania we własnym zakresie bieżącej konserwacji wydzierżawianych lokali.
5. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 7 niniejszego ogłoszenia.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2011 r. o godz. 10.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A (sala konferencyjna, parter).
7. Wadium w wysokości określonej odrębnie dla poszczególnych lokali w ust. 1 należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 1 marca 2011r. na konto Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, nr PKO BP S.A. O/Łęczna 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535, wraz z podaniem informacji, którego lokalu dotyczy.
8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
9. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
10. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11. W przypadku uchylenia się dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
13. Dodatkowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – pok. Nr 2 (tel. 081 752 64 72).

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych