Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zmiana 3 SIWZ na Leasing samochodu w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ - znak: ZP.3431/3/2011

2011-01-18 16:18:29

Łęczna, dn. 18.01.2011r.

Znak sprawy: ZP. 3431/3/2011


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Leasing samochodu w ramach projektu pn. "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2011r. (numer ogłoszenia 6463 - 2011) do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:
W załączniku nr 2 Harmonogram płatności zamawiający pisze, że „Wysokość wstępnej opłaty leasingowej winna wynosić do 40%”. Czy 40% o których mowa to kwota opłaty wstępnej, czy w tej wartości – ze względu na charakterystykę leasingu finansowego – muszą się mieścić inne opłaty wynikające z tego modelu finansowania czyli VAT od części kapitałowej i odsetkowej, opłata za zarejestrowanie pojazdu oraz inne opłaty, które są możliwe do oszacowania w momencie składania oferty.

Odpowiedź nr 1:
Wstępna opłata winna obejmować: wstępną opłatę leasingową wynoszącą do 40% wartości wynagrodzenia oraz należny podatek VAT.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji-zmiany treści SIWZ
w następujący sposób:
- dotychczasową treść załącznika nr 3 do SIWZ „Harmonogram płatności” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma „ Harmonogram płatności po modyfikacji z dnia 18.01.2011 r.”

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ. Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
W związku z wprowadzoną modyfikacją zamawiający uznał, iż jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp przedłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu i dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie rozdziału XVIII w brzmieniu przed zmianą:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 19.01.2011r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: Dnia 19.01.2011r., godz. 14.30.

Treść rozdziału XVIII. SIWZ zastępuje się następującą treścią:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 21.01.2011r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: Dnia 21.01.2011r., godz. 14.30.Przewodniczący Zarządu

Adam Niwiński
Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe