Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zmiana SIWZ - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. ZP.3431/01/2011

2011-01-18 16:16:24
Znak sprawy: ZP.3431/01/2011 Łęczna, dn. 18.01.2011

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego przekazanym do publikacji Urzędowi Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2011 r. opublikowanym w dniu 05.01.2011 r. pod numerem 1906-2011 do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przystąpienia do przetargu firmy wykonawczej oraz biura projektowego jako konsorcjum w celu wykazania się doświadczeniem zawodowym wymaganym w SIWZ?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający zgodnie z SIWZ dopuszcza możliwość przystąpienia do przetargu firmy wykonawczej oraz biura projektowego jako konsorcjum pod warunkiem , że przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnia warunek/warunki określone w części V SIWZ.

Pytanie nr 2
W programie funkcjonalno- użytkowym przyjęto termin opracowania projektów do końca I kwartału 2011 – zdaniem Wykonawcy termin ten nie uwzględnia specyfiki tworzenia dokumentacji projektowej i jest nierealny. Czas potrzebny na opracowanie samych map do celów projektowych z ich zarejestrowaniem w odpowiednim ośrodku geodezyjnym to minimum 2 miesiące więc na projektowanie, uzyskanie wszystkich pozwoleń oraz wykonanie robót zostaje niewiele czasu do 30.09.2011 – czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji robót?
Odpowiedz nr 2
Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia lub zmiany terminu realizacji robót poza okolicznościami wskazanymi w § 22 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. Jednakże przychylając się do argumentacji wykonawcy zamawiający dokona modyfikacji w treści programu funkcjonalno- użytkowego w sposób określony poniżej pozostawiając do decyzji wykonawcy ustalenie szczegółowych terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia. Wykonawca zgodnie z treścią wzoru umowy (§ 3 ust.2) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przygotuje harmonogram rzeczowo-finansowy według załącznika nr 2 do umowy. Jedynym wymogiem zamawiającego w powyższym zakresie jest zachowanie końcowego terminu realizacji inwestycji to jest do dnia 30.09.2011 r.

Pytanie nr 3
Zgodnie z SIWZ rozdział X punkt 1 wykonawca składa ofertę według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – załączonych do SIWZ dokumentach załącznik nr 2 stanowi „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” prosimy o sprostowanie.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający poprawnie opublikował na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl SIWZ wraz z załącznikami. Załącznik nr 2 stanowi formularz oferty natomiast załącznik nr 7 stanowi „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”. Jednakże wobec wystąpienia w treści formularza oferty zapisu nie związanego z niniejszym postępowaniem zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 2 do SIWZ w sposób określony poniżej.
Pytanie nr 5
Dotyczy umowy § 12 pkt. 4- prosimy o podanie terminu przekazania aktualnej mapy do celów projektowych,
Odpowiedź nr 5
Zwrot „mapa do celów projektowych” jest oczywistą omyłką pisarską. Zamawiający miał na myśli mapę zasadniczą. Mapa zasadnicza zostanie przekazana w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Mapa do celów projektowych, zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ, stanowi część dokumentacji technicznej, którą opracowuje Wykonawca.
Pytanie nr 6
Dotyczy umowy § 12 pkt. 5 - prosimy o podanie terminu przekazania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
Odpowiedź nr 6
Zamawiający przekaże ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.
Pytanie nr 7
Dotyczy umowy § 12 pkt. 7 i 8 mówi o niezwłocznym dokonaniu odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających zaś § 13 pkt. 1 mówi o odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę – prosimy o ujednolicenie zapisu.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający ujednolicił zapisy w § 12 pkt. 7, 8 i § 13 pkt. 1. wzoru mowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 10 do SIWZ w sposób określony poniżej.
Pytanie nr 8
Dotyczy umowy § 13 pkt. 3 i 5 zgodnie z zapisami tych punktów odbiór końcowy dokonany będzie w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru a wady stwierdzone w trakcie odbioru muszą być usunięte w ciągu 21 dni bez zmiany terminu zakończenia robót- czyli Wykonawca musi zakończyć roboty minimum 21 dni przed końcowym terminem realizacji kontraktu przy założeniu niestwierdzenia przez Zamawiającego żadnych wad?.
Odpowiedź nr 8
Analizując argumenty wykonawcy, zamawiający postanowił skrócić wyżej wskazane w pytaniu wykonawcy terminy. W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji treści załącznika nr 10 do SIWZ w sposób określony poniżej.
Pytanie nr 9
Ze względu na krótki termin realizacji prosimy o podanie czasu jaki Zamawiający zamierza poświęcić na sprawdzenie przekazanej dokumentacji .
Odpowiedź nr 9
Zgodnie z treścią § 8 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ Zamawiający po stwierdzeniu wady w dokumentacji projektowej informuje o tym fakcie na piśmie Wykonawcę w ciągu 10 dni roboczych od stwierdzenia wady.
Pytanie nr 10
Dotyczy umowy § 7 . Czy w skład przekazanej do zatwierdzenia dokumentacji wchodzi również projekt czasowej organizacji ruchu? Czy Wykonawca może przedłożyć uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu przed rozpoczęciem robót w 1 egzemplarzu?
Odpowiedź nr 10
Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową w skład, której wchodzi projekt czasowej organizacji ruchu w co najmniej 3 egzemplarzach. Wykonawca może przedłożyć projekt uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu przed rozpoczęciem robót.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji-zmiany treści SIWZ
w następujący sposób:
1). dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ „Program funkcjonalno- użytkowy” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma „Program funkcjonalno- użytkowy po modyfikacji z dnia 18.01.2011 r.”
2). dotychczasową treść załącznika nr 2 do SIWZ „Formularz oferty” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma „Formularz oferty po modyfikacji z dnia 18.01.2011 r.”
3). dotychczasową treść załącznika nr 10 do SIWZ „wzór umowy ” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma „wzór umowy po modyfikacji z dnia 18.01.2011 r.”
Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ. Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. W związku z wprowadzoną modyfikacją zamawiający uznał, iż jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp przedłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu i dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie rozdziału XVIII w brzmieniu przed zmianą:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem pocztowego operatora w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a pokój nr 111 (kancelaria ogólna).
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 21.01.2011 roku o godz. 14:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2011 o godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a, w sali konferencyjnej.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Treść rozdziału XI. SIWZ zastępuje się następującą treścią:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem pocztowego operatora w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a pokój nr 111 (kancelaria ogólna).
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 24.01.2011 roku o godz. 14:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2011 o godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a, w sali konferencyjnej.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.


Przewodniczący Zarządu

Adam Niwiński

Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych