Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi do przetargu na grupowe ubezp. prac. ... ZP.3431/2/2011

2011-01-13 12:27:45
ZP.3431/2/2011 2001-01-13


Pytania i odpowiedzi do przetargu Nr 1


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ ZP.3431/2/2011 w zakresie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków i dzieci pełnoletnich zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego, Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z siedzibą: Podgłębokie1A, 21-070 Cyców, przekazuje pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12 stycznia 2011r. do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków i dzieci pełnoletnich zamawiającego, znak sprawy: ZP.3431/2/2011:

1. Prośba o potwierdzenie, że w Załączniku nr 1 do SIWZ (str. 2- tabela B) Zamawiający podał ostateczne, skumulowane minimalne wartości wypłaty świadczeń za poszczególne ryzyka?
Ad. 1 ) TAK przy składce miesięcznej obecnie obowiązującej do 31.01.2011r. w wysokości
ponad 10 % niższej od przewidywanej jako maksymalna.
2. Załącznik nr 1 do SIWZ (str. 2- tabela B) – pozycja 15 – Osierocenie dziecka – zamawiający podał, że ma to być jedno świadczenie dla każdego dziecka. Czy oznacza to że w przypadku śmierci obojga rodziców, każde dziecko otrzyma tylko jedno świadczenie?
Ad. 2 ) W przypadku śmierci obojga rodziców, każde dziecko otrzyma jedno świadczenie z tytułu śmierci każdej ubezpieczonej osoby.
3. Czy Zamawiający dopuszcza podział operacji chirurgicznych na mniejszą ilość klas (zgodnie z OWU wykonawcy) przy zachowaniu stawek za operację klasy najniższą 400 PLN, średnią 1250 PLN i najwyższą 2500PLN?
Ad. 3) TAK
4. Załącznik nr 3 – str. nr 1 – punkt 7 – Czy zamawiający może precyzyjnie wyjaśnić zwrot „na obecnych warunkach”?
Ad. 3) Obecne warunki - dotyczyć będą zawartej umowy na grupowe ubezpieczenie, w oparciu
o wybór najkorzystniejszej oferty przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Załącznik nr 3 – str. nr 2 – punkt 13 - OIT - Czy zamawiający może wyjaśnić jak interpretować zapis „klauzuli jednorazowego świadczenia” dotyczący pobytu na OIT, jeżeli pobyt trwał powyżej 48 godzin maksymalnie 5 dni jeżeli świadczenie wypłacane jest zgodnie z nazwą tej klauzuli - jednorazowo. Czy wykonawca może przyjąć następująca interpretację: Zamawiający oczekuje wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu pobytu na OIT zgodnie z definicją obligatoryjna podaną w Załączniku nr 1 do SIWZ (str. 2- tabela B) pozycja 30 – w kwocie podanej w tabeli, bez względu na to czy pobyt ten będzie trwał jeden, dwa, trzy , cztery czy pięć dni?
Ad. 5) Wykonawca może przyjąć interpretację: zamawiający oczekuje wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu pobytu na OIT zgodnie z definicją podaną w załączniku nr1 do SIWZ bez względu na dni pobytu.

6. Załącznik nr 3 – str 3 – punkt 14 myślnik drugi - zapis ten narusza art. 7 ustawy o zamówieniach publicznych tj. zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jest zrozumiałe odwoływanie się do postanowień owu w sprawach nie uregulowanych w SIWZ, natomiast w sprawach uregulowanych przejście na korzystniejsze zapisy owu prowadzi do obejścia art. 7 ustawy o zamówieniach publicznych. Za cenę ustaloną za zakres odpowiedzialności z SIWZ, zamawiający otrzyma wyższe świadczenia z owu. Prośba o wykreślenie zapisu lub zastosowanie, zapisu mówiącego, że tylko w sprawach nieuregulowanych w siwz obowiązują owu wykonawcy.
Ad. 6) W umowie z wybranym wykonawcą będzie zastosowany zapis: w sprawach nieuregulowanych w siwz oraz z przedstawionej w wyniku przedmiotowego postępowania ofercie obowiązują owu wykonawcy.
7. Załącznik nr 3 – str 3 – punkt 15 – zaliczenie stażu uprawniającego do IK – Czy zamawiający może potwierdzić że zaliczenie stażu będzie możliwe po dostarczeniu wykonawcy przez zamawiającego odpowiedniej potwierdzonej dokumentacji jednoznacznie wskazującej na zachowanie ciągłości w ubezpieczeniu umożliwiającej ubezpieczonemu skorzystanie z takiego przywileju?
Ad. 7) Zamawiający potwierdza dostarczenie dokumentacji do zaliczenia stażu ubezpieczenia.
8. Załącznik nr 3 – str. nr 3 – punkt 11 - Czy zamawiający może potwierdzić że jego intencją było zapewnienie iż wykonawca przyjmie do ubezpieczenia w dacie początku odpowiedzialności umowy ubezpieczenia także osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych pod warunkiem wykazania ciągłości ubezpieczenia dla danej osoby między dotychczasową umową grupowego ubezpieczenia na życie funkcjonującą u Zamawiającego z umową realizowaną przez wykonawcę?
Ad. 8) Intencją zamawiającego jest potwierdzenie przyjęcia osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, urlopach bezpłatnych do ubezpieczenia.
9. Załącznik nr 3 – str. nr 3 – punkt 11 i 15 - jakie dokumenty potwierdzające staż ubezpieczeniowy u innego ubezpieczyciela dostarczy nam Zamawiający.
Ad. 9) Zamawiający staż ubezpieczeniowy potwierdzi polisą ubezpieczeniową.

10. Załącznik nr 3 – str. nr 3 – punkt 18 - Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty świadczenia bez konieczności powoływania komisji lekarskiej. Wypłata świadczenia następuje na podstawie zgłoszenia roszczenia i dostarczonej dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia. Na wniosek ubezpieczonego istnieje możliwość powołania komisji lekarskiej. - proponujemy usunąć lub zmienić zapis zamiast „komisje lekarskie” na „badania lekarskie”.
Ad. 10) Zmienić zapis na badania lekarskie.
11. Załącznik nr 3 - Klauzule dodatkowe fakultatywne: Klauzula rozszerzająca leczenie szpitalne o pobyt małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku, Klauzula wprowadzające świadczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku - za 1% uszczerbku – Czy Zamawiający uzna za spełniony ten warunek jeśli oferta dla członków rodziny pracownika będzie zawierała podane pozycje świadczeniowe?
Ad. 11) Zamawiający uzna świadczenie dla małżonka jeżeli będzie takie same jak dla pracownika przy takiej samej miesięcznej składce.

12. Czy Zamawiający przyjmie, iż zostaną spełnione warunki oferty w odniesieniu do SIWZ (tabela świadczeń, poz.16) oraz Załącznik nr 3 do SIWZ (Założenia) tabela jeżeli oferent zaproponuje w miejsce podanych poważnych zachorowań ubezpieczonego następujące: anemia aplastyczna ,bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych by pass, choroba Creutzfelda- Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV będące następstwem bezpośredniego wykonywania obowiązków zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące następstw zakażenia wirusem HIV podczas wykonywania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV: będące powikłaniem transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona.
Ad. 12) Zamawiający nie uzna spełnienia warunków oferty jeżeli oferent w tytule poważnych zachorowań zastąpi innymi chorobami. Natomiast uzna i przydzieli odpowiednią do określonych
w siwz str. 10 dział B oraz formularzu oferty str. 3 dział C klauzule dodatkowe nr klauzuli 1 rozszerzenie tej listy chorób o kolejne (nie wymienione w punkcie 16 tabeli świadczeń str. 2 dział B wysokość świadczeń formularza oferty) w ramach świadczenia za poważne zachorowanie ubezpieczonego.

13. Załącznik nr 3 do SIWZ, część II Założenia, pkt 15. Zamawiający wymaga zagwarantowania w ofercie prawa Ubezpieczonych do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia z gwarancją dożywotnią: zakresu świadczeń, wysokości świadczeń oraz dożywotnią niezmiennością składki? Prosimy o podanie minimalnej wielkości świadczeń oraz maksymalnej wielkości składki dopuszczalnej przez Zamawiającego.
Ad. 13) Prawo ubezpieczonych do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dożywotnio na warunkach i wielkością świadczeń i wysokością składki obowiązującą w ostatnim miesiącu ubezpieczenia grupowego.

14. SIWZ str. 10 pkt B – podkreślenie drugie – Zamawiający podaje jaka będzie przyznana punktacja za podniesienie wysokości świadczenia w ryzyku „Trwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego powstałego w wyniku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub nieszczęśliwego wypadku”. Nigdzie w treści SIWZ zamawiający nie wymaga takiego ryzyka. Dotyczy to zakresu obligatoryjnego i fakultatywnego. Czy zamawiający może przyjąć taką interpretację, iż nastąpiła ze strony zamawiającego pomyłka i zamawiającemu chodziło o ryzyko „Trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku”. Jeśli tak to proszę o zmianę zapisu tego punktu w SIWZ.
Ad. 14) Zamawiający nie zmienia treści zapisu SIWZ. Zapis ten odpowiada rubrykom Lp. 7 i 8 formularza ofertowego str. 2 dział B wysokość świadczeń ( będzie oceniany jako suma punktów z podanej ceny tych świadczeń) oraz załącznika Nr 3 Program ubezpieczenia, dział II założenia, punkt 20, lp. 7 i 8 w tabeli zakresu ubezpieczenia.
15. Załącznik nr 3 – str 5 – poważne zachorowanie - Czy zamawiający potwierdza że obowiązującym wymaganym minimalnym zakresem (katalogiem) chorób poważnego zachorowania ubezpieczonego jest katalog wymieniony przez zamawiającego w tym punkcie?
Ad. 15) Minimalny zakres (katalog) świadczeń określony jest w tabeli ryzyk określony w zał. Nr 3 str. 4 poz. 17 oraz w zał. Nr 1 do siwz formularzu oferty str. 2 dział B wysokość świadczeń tabela poz. 17. W powyższym punkcie określono tylko ogólne definicje poważnego zachorowania.
16. Załącznik nr 3 – str 5 – poważne zachorowanie dziecka - Czy zamawiający potwierdza że obowiązującym wymaganym minimalnym zakresem (katalogiem) chorób poważnego zachorowania dziecka ubezpieczonego jest katalog wymieniony przez zamawiającego w Załączniku nr 3 – str. 4 (tabela ryzyk) pozycja 17?
Ad. 16) Tak.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa