Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o zam. publ. na szkolenia zawodowe dla ZSG Łęczna ZP.3431.44.2010

2010-12-23 07:45:39
Łęczna: Wykonanie usług szkoleniowych polegających organizacji i przeprowadzeniu szkoleń realizowanych w ramach projektu POKL -Poprzeczka wyżej - kompetentni w zawodzie : Nazwa szkoleń: 1) Dodatkowe zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, 2) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej z pomiarami (SEP) dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, 3) Zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. ZP.3431/44/2010
Numer ogłoszenia: 370031 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiat Łęczyński Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej ul. Bogdanowicza 9, 21- 010 Łęczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług szkoleniowych polegających organizacji i przeprowadzeniu szkoleń realizowanych w ramach projektu POKL -Poprzeczka wyżej - kompetentni w zawodzie : Nazwa szkoleń: 1) Dodatkowe zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, 2) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej z pomiarami (SEP) dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, 3) Zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. ZP.3431/44/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług szkoleniowych polegających organizacji i przeprowadzeniu szkoleń realizowanych w ramach projektu POKL -Poprzeczka wyżej - kompetentni w zawodzie : Nazwa szkoleń: 1) Dodatkowe zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, 2) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej z pomiarami (SEP) dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, 3) Zajęcia ze spawania elektrycznego i gazowego dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. 2. Wykonawca przeprowadzi zajęcia teoretyczne ze spawania w dwóch grupach po 20 uczniów, a zajęcia praktyczne w czterech grupach po 10 uczniów. 3. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, zajęcia praktyczne odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, lecz w odległości nie dalszej niż 30 km od siedziby ZSG w Łęcznej. 4. System szkolenia: weekendowy (od soboty do niedzieli), 2 dni po 8 godzin. 5. Zamawiający wymaga, by przewidzieć w ofercie należne podatki według stawek przewidzianych na rok 2011. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi poza KRS lub wypełnionym oświadczeniem dla osób fizycznych stanowiącym Załącznik Nr 7do SIWZ, kopię wpisu do rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi o wartości nie niższej niż 30.000 zł brutto każda, polegające na przeprowadzeniu szkoleń teoretycznych i praktycznych o tematyce zajęć odpowiednich do przedmiotowego zamówienia, których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami oraz posiada i załączy do oferty kopię Certyfikatu ISO 9001:2000, przedstawi kserokopię Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do prowadzenia szkoleń i egzaminowania spawaczy i kopię akredytacji Kuratorium Oświaty.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa w tym zakresie wymagań.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, tj. do zrealizowania zakresu szkolenia objętego przedmiotem zamówienia (w tym osobami określanymi jako specjalista- wykładowca, posiadającymi doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć, w skład których wchodzi wykład, zajęcia teoretyczne i praktyczne) w tym, co najmniej: a) dwiema osobami - specjalistami - wykładowcami w zakresie: spawania gazowego i elektrycznego b) jedną osobą - specjalistą - wykładowcą w zakresie: eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia SEP.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o koncesję, zezwolenie lub licencję
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w w/w zakresie, poza określonymi w §8-9a siwz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl , zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz z załącznikami, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie: Starostwo Powiatowe, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe