Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie o łącze internetowe wraz z kosztem instalacji

2010-12-17 08:10:12
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 11/2010 z dnia 21.01.2010r. w oparciu
o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na łącze internetowe wraz z kosztem instalacji dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej:


Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna.
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: (081) 752 64 01 Fax: (081)752 64 64

Przedmiot zamówienia:
Zadanie 1.
I. 2 Łącza internetowe wraz z kosztem instalacji.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Łęcznej Al. Jana Pawla II 95A
1. Prędkość wysyłania 8Mb/s, ściągania 18Mb/s
2. 8 stałych adresów IP
3. Czas reakcji serwisowej 8 godz
4. Parametry łącza sprawdzane za pomoca strony www.speedtest.pl z możliwością odchylenia prędkości łącza do 15%
2. lokalizacja : Starostwo Powiatowe w Łęcznej- Powiatowy Zespół Orzekania
o Niepełnosprawności ul. Krasnystawska 52,Łęczna
1.Predkość wysyłania 512 Kb/ ściągania1Mb
2. Czas reakcji serwisowej 8 godz
3. Parametry łącza sprawdzane za pomocą strony www.speedtest.pl z możliwością odchylenia prędkości łącza do 15%

Zadanie 2
I. Łącze internetowe wraz z kosztem instalacji: lokalizacja- Starostwo Powiatowe w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Prędkość wysyłania 512Kb /ściągania 2Mb
2. 1 stały adres IP
3. Czas reakcji serwisowej 8 godz.
4. Parametry łącza sprawdzane za pomoca strony www.speedtest.pl z możliwością odchylenia prędkości łącza do 15%
Usługa może być świadczona o technologię ADSL na analogowej linii abonenckiej.
Warunek!!!!
Ze względu na konieczność zapewnienia nieprzerwanego dostępu do internetu
zadania 1(I.1) i 2 tj. lokalizacja Al. Jana PawłaII 95A, nie może wykonywać ten sam dostawca.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2011r. – 31.12.2011r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne w tym zakresie uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu
Pan Rafał Kloc, tel.( 081) 752 64 20, kom. 603 867 088, e-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl

Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym, podając koszt instalacji, cenę jednostkową netto za m-c, stawkę oraz należny podatek VAT, cenę brutto za m-c , cenę netto za rok , cenę brutto za rok oraz całkowity koszt(cenę brutto za rok plus koszt instalacji brutto) . Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2. Jako wymagany załącznik do oferty, wykonawca winien załączyć:
1) „projekt umowy” parafowany przez wykonawcę do akceptacji przez Radcę Prawnego i Skarbnika Powiatu Łęczyńskiego. Zamawiający nie będzie związany projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę, gdy projekt ten nie uzyska akceptacji wskazanych osób. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy według własnego standardu,
2) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania tj. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art. 10 ust.1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne /jt. Dz.U. Nr 171, poz.1800 z późn. zm./) prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
3) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do formularza ofertowego.
4) Regulamin świadczenia usługi przez Wykonawcę..


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2010r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A – kancelaria lub przesłać faxem
na nr tel. (081) 752 64 64

Kryterium wyboru oferty: Cena 100%

Łęczna, dnia 16.12.2010r.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


Starosta Łęczyński
/-Adam Niwiński-/

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków