Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie o usługi audytu

2010-12-14 10:43:00
ZP.3411/10/2010

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 11/2010 z dnia 21 stycznia 2010 w oparciu
o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j.
z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi audytu:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r.
Przedmiot działalności 8610 Z - szpitale
ROK 2009
Suma aktywów - 112.243.636,54 zł.
Przychody ogółem - 21.004.335,99 zł.
Średnioroczne zatrudnienie - 200,03
Liczba zatrudnionych - 222
10 m-cy 2010 r.
Suma aktywów - 108.808.058,89 zł.
Przychody ogółem - 24.408,095,41 zł.
Średnie zatrudnienie - 220,52
Liczba zatrudnionych - 226

2. Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ.
3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejscem realizacji usługi jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. Termin realizacji usługi zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości (tj. z Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) – najpóźniej do 31.03.2010r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, posiadający niezbędne do sporządzania raportu biegłego rewidenta uprawnienia oraz spełniający warunki udziału w postepowaniu.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl


Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2010 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pokój 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl ; Przesłanie informacji z wyboru oferty dokonane zostanie faksem oraz zamieszczone na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 14 tys. Euro.

Termin realizacji usługi nie później niż do 30.03.2011r..

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór oświadczenia wykonawcy fizycznego


Łęczna dnia 14.12.2010 r. .................................................
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe