Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » Zmiana 4 SIWZ na Leasing ...

Zmiana 4 SIWZ na Leasing samochodu w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ - znak: ZP.3431/42/2010

2010-12-13 17:25:58

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Leasing samochodu w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_” przekazanym do publikacji Urzędowi Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2010 r. opublikowanym w dniu 30.11.2010 r. pod numerem 342967 -2010 do zamawiającego wpłynęły pytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

PYTANIE NR 1
Zgodnie z kodeksowym ujęciem umowy leasingu Korzystający ponosi wszelkie ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy. Ciężarem takim jest niewątpliwie koszt związany z rejestracją pojazdu. Z uwagi na wyzbycie się przez EFL S.A. na rzecz Leasingobiorcy większości atrybutów związanych z własnością, nie wydaje się być zasadne, aby właściciela obarczać jeszcze ciężarami publicznoprawnymi Ze względu na powyższe w pełni zasadne jest wystawienie faktury VAT uwzględniającej koszty rejestracji pojazdu, które ponosi uprawniony do użytkowania pojazdu Leasingobiorca. Koszty te nie stanowią części raty leasingowej, a dodatkową, odrębną opłatę. Nie jesteśmy w stanie ich więc wliczyć w cenę oferty. Zgodnie z kodeksową regulacją wystawiamy Korzystającemu odrębne faktury opiewające na wartość w/w opłat. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?
ODPOWIEDŹ NR 1
Zamawiający nie akceptuje takie rozwiązania. Oferta cenowa ma być tak skalkulowana, aby takie opłaty zostały skalkulowane.

PYTANIE NR 2
Zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem finansowym stanowiącym integralną część umowy leasingowej. Zasadą leasingu operacyjnego jest to, że termin podany w harmonogramie finansowym jest terminem ostatecznym wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Leasingodawcy. Nie ulega wątpliwości, że każda płatność raty poprzedzona zostanie wysłaniem z odpowiednim, zgodnym z przepisami prawa uprzedzeniem faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy – proszę o potwierdzenie powyższego.
ODPOWIEDŹ NR 2
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE NR 3
W SIWZ czytamy – „cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty , które ponosi Zamawiający” – pojawia się pytanie o opłaty wynikające z przepisów prawa i z nieprzestrzegania postanowień umowy leasingowej. Mogą pojawić się opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz Zamawiającego na jego wniosek lub z jego winy – np.: Zamawiający może być obciążony opłatami w przypadku nieterminowego regulowania swoich zobowiązań (monity, opłata za rozwiązanie / wznowienie umowy, odsetki za zwłokę, aneksy, opinie, cesje). Mogą one wystąpić w trakcie trwania umowy, ale nie muszą i zależą tylko od dyscypliny płatniczej Zamawiającego. Dlatego nie można ich wliczyć w cenę oferty. Na mocy ustawy prawo zamówień publicznych interesy Zamawiającego są w sposób kompleksowy zabezpieczone, natomiast Wykonawca nie może zawrzeć umowy, która nie pozwala na należyte zabezpieczenie jego interesów. Czy zapłatę takich opłat Zamawiający dopuszcza gdyby je spowodował?
ODPOWIEDŹ NR 3
Zamawiający nie dopuszcza zapłaty innych opłat niż te, które zostały wyszczególnione w istotnych postanowieniach umowy.

PYTANIE NR 4
Do SIWZ Zamawiający dołączył istotne postanowienia przyszłej umowy leasingowej, które nie regulują w sposób wyczerpujący zakresu współpracy pomiędzy stronami. Rozumiem, że Zamawiający podpisze umowę na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę przy zastrzeżeniu, ze w umowie leasingowej znajdą się postanowienia odpowiadające warunkom istotnych postanowień umowy z SIWZ? Proszę o potwierdzenie.
ODPOWIEDŹ NR 4
Zamawiający przewiduje, iż kwestie niewymienione w istotnych postanowieniach umowy zostaną uregulowane w umowie. Projekt umowy zaproponowany przez finansującego musi uwzględniać istotne postanowienia umowy.

PYTANIE NR 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie cesji praw wynikających z umowy na inny podmiot, przy zastrzeżeniu, że cesja ta nie mogłaby zostać dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ NR 5
Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 6
Proszę o wykreślenie w ust. 12 załącznika nr 7 do SIWZ zdania brzmiącego: „Po bezskutecznym upływie terminu , zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości lub w części”. Utrzymanie tego zapisu było by niezgodne z przepisami kc, który takie uprawnienie nadaje właścicielowi pojazdu.
ODPOWIEDŹ NR 6
Zamawiający rezygnuje z uprawnienia do odstąpienia od umowy. Zamawiający wykreśla to zdanie.

PYTANIE NR 7
Standardowym zabezpieczeniem umowy leasingowej jest weksel in blanco z deklaracja wekslową. Proszę o dopuszczenie tego zabezpieczenia.
Zamawiający w ust. 25. załącznika nr 7 do SIWZ pisze o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy leasingowej. Zgodnie z kc korzystającemu przysługuje prawo do odstąpienie od umowy leasingowej, nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Wynika to z charakteru umowy leasingu. Proszę o wykreślenie całego ust. 25 jako bezprzedmiotowego.
ODPOWIEDŹ NR 7
Zamawiający nie przewiduje weksla in blanco.

PYTANIE NR 8
Zamawiający w ust. 25. załącznika nr 7 do SIWZ pisze o 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy leasingowej. Zgodnie z kc korzystającemu przysługuje prawo do odstąpienie od umowy leasingowej, nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Wynika to z charakteru umowy leasingu. Proszę o wykreślenie całego ust. 25 jako bezprzedmiotowego.
ODPOWIEDŹ NR 8
Zamawiający wykreśla ten punkt.

PYTANIE NR 9
Proszę o informację dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pkt II SIWZ . Czy Zamawiający dopuszcza:
- auto w kolorze zewnętrznym – czarnym nie metalizowanym
- auto z jasną tapicerką.
ODPOWIEDŹ NR 9
Zamawiający dopuszcza w zakresie objętym pytaniem parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji-zmiany treści SIWZ
w następujący sposób:
1). dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 13.12.2010 r.”
2). dotychczasową treść załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma „Istotne postanowienia umowy po modyfikacji z dnia 13.12.2010 r.”

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ. Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
W związku z wprowadzoną modyfikacją zamawiający uznał, iż jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp przedłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu i dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie rozdziału XVIII w brzmieniu przed zmianą:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 13.12.2010r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: Dnia 13.12.2010r., godz. 14.30.

Treść rozdziału XVIII. SIWZ zastępuje się następującą treścią:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 16.12.2010r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: Dnia 16.12.2010r., godz. 14.30.


Przewodniczący Zarządu

Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych