Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zmiana 3 SIWZ na Leasing samochodu w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ - znak: ZP.3431/42/2010 »

2010-12-11 11:58:20
Łęczna, dn. 10.12.2010r.
Znak sprawy: ZP.3431/42/2010


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Leasing samochodu
w ramach projektu pn. "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego
na Lubelszczyźnie. Etap III" ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2010r. (numer ogłoszenia 342967 -2010).

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
w brzmieniu po zmianie z dnia 07.12.2010r. ( Numer ogłoszenia: 399604 – 2010)
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 13.12.2010r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 13.12.2010r., godz. 14.30.
Otrzymują następujące brzmienie:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin:
do dnia 16.12.2010r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin:
Dnia 16.12.2010r., godz. 14.30.


Uzasadnienie
Do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców dotyczące treści SIWZ w niniejszym postępowaniu. Część z w/w zapytań dotyczy opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy. Przed udzieleniem odpowiedzi niezbędne jest dokonanie analizy dotychczasowych zapisów SIWZ w w/w zakresie. Ponieważ czas pozostały do wyznaczonego terminu składania ofert jest niewystarczający na opracowanie i upublicznienie odpowiedzi na pytania oraz na uwzględnienie tych odpowiedzi przez Wykonawców w treści przygotowywanych ofert, Zamawiający podjął decyzję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert i niezwłocznie po opracowaniu odpowiedzi opublikuje ich treść zachowując termin ustawowy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokona ewentualnej zmiany treści SIWZ w niniejszym postępowaniu

Zmiana treści SIWZ w w/w okolicznościach jest uzasadniona.Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa