Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zmiana 2 SIWZ na Leasing samochodu w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ - znak: ZP.3431/42/2010 »

2010-12-09 11:01:40
Łęczna, dnia 08.12.2010 r.
Znak sprawy: ZP.3431/42/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Leasing samochodu w ramach projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_”przekazanym do publikacji Urzędowi Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2010 r. opublikowanym w dniu 30.11.2010 r. pod numerem 342967 -2010 do zamawiającego wpłynęły pytania wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:
Proszę o informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pkt II SIWZ.
Czy Zamawiający dopuszcza:
- długość całkowitą auta wynoszącą 4445mm
- rozstaw osi kół wynoszący 2560mm
- układ napędowy przedni z elektronicznie dołączaniem osi tylnej. Rozwiązanie to obniża zużycie paliwa oraz zwiększa trwałość układu napędowego.
- rezygnację z systemu monitorowania ciśnienia w oponach
- rezygnację z reflektorów typu HID z układem samopoziomującym
- rezygnację z felg 18”. Dopuszczenie felg o średnicy 17”, mniejsza felga, wyższy profil opony- lepszy komfort jazdy, mniejsze spalanie
- rezygnację z systemu stabilności toru jazdy przyczepy

Odpowiedz nr 1:
Zamawiający dopuszcza w zakresie objętym pytaniem parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:
W nawiązaniu do powyższego przetargu oraz zamieszczonych w nim informacjach zwracam się z zapytaniem dotyczącym:
Załącznik 3- harmonogram płatności
Załącznik 7, pkt 17 – istotne postanowienia umowy
W załącznikach powyższych proszą państwo o podanie wartości netto oraz brutto pojedynczej raty leasingowej (harmonogram płatności) oraz piszą państwo o warunkach płatności rat leasingowych (Istotne ...)
Stosowany model transakcji leasingu finansowego powoduje, że leasingobiorca płaci raty miesięczne w oparciu o noty obciążeniowe a nie faktury VAT i jest to kwota netto gdyż VAT od wartości fakturowej pojazdu oraz od odsetek jest płacony jednorazowo przez leasingobiorcę na podstawie odrębnie wystawionej faktury VAT.
Prośba o doprecyzowanie tych warunków.

Odpowiedz nr 2:
Zamawiający doprecyzowując treść wskazanych w pytaniu: załącznika nr 3 do SIWZ (harmonogram płatności) oraz załącznika nr 7 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) w zakresie objętym pytaniem wyjaśnia, że harmonogram płatności może być wypełniony w sposób określony przez zamawiającego. Podanie wartości netto i brutto poszczególnych rat nie stoi na przeszkodzie późniejszym płatnościom, które następowałyby w sposób opisany przez pytającego tj.
- najpierw Kwota VAT
- później w ratach wartość netto poszczególnych rat leasingowych.
Zamawiający proponuje aby wykonawca ujawnił kwotę VAT np. w poz. opłaty wstępne, lub w poz. inne opłaty.
Zamawiający jednocześnie w odpowiedzi na powyższe pytanie zmienia treść załącznika nr 7 do SIWZ w sposób niżej określony.


W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji-zmiany treści SIWZ
w następujący sposób:
1). dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 08.12.2010 r.”
2). dotychczasową treść załącznika nr 3 do SIWZ „Harmonogram płatności” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma „ Harmonogram płatności po modyfikacji z dnia 08.12.2010 r.”
3). dotychczasową treść załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma „Istotne postanowienia umowy po modyfikacji z dnia 08.12.2010 r.”

Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ. Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
W związku z wprowadzoną modyfikacją zamawiający uznał, iż jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp przedłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu i dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie rozdziału XVIII w brzmieniu przed zmianą:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 08.12.2010r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: Dnia 08.12.2010r., godz. 14.30.

Treść rozdziału XVIII. SIWZ zastępuje się następującą treścią:
XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21- 010 Łęczna
Pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
Termin: do dnia 13.12.2010r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce:
Jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin: Dnia 13.12.2010r., godz. 14.30.Przewodniczący Zarządu
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron