Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy ZP. 3431/39/2010

2010-12-07 09:31:28
Łęczna, dn. O2.12.2010r.
Znak sprawy ZP. 3431/39/2010

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gadżetów promujących projekt pn. "Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego"

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
JNS Studio Reklamy Justyna Nowicka- Smęt, Elizówka 11F, 21- 003 Ciecierzyn

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 100%,), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.

Nr oferty
Nazwa,
siedziba i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
(łączna punktacja)

1 AMC GROUP Łukasz Wydra
ul. Pomorska 8 Lok. 3, 30- 039 Kraków
97,13 pkt.
2 ARFA Spółka Cywilna
ul. Boh. Monte Cassino 53, 20- 705 Lublin
73,53 pkt.
3 WIBLASK Sp. z.o.o.
ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów
80,10 pkt.
4 Agencja C4, Jacek Rożański
Al. Jana Pawła II 61/217, 01-031 Warszawa
76,54 pkt.
5 JNS Studio Reklamy Justyna Nowicka- Smęt
Elizówka 11F, 21- 003 Ciecierzyn
100,00 pkt.
6 VIP A.Sienkiewicz K.Wójcik
ul. Biedronki 3/20, 20-543 Lublin
49,67 pkt.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Przewodniczący Zarządu
Adam Niwiński

Otrzymują:
1. wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www