Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

2018-10-16 09:47:43
Godziny przyjęć interesantów:
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 - 15
■ Wtorek: 8 - 16

Marta Piwońska
Naczelnik Wydziału

tel. 81 53 15282
e-mail: m.piwonska@powiatleczynski.pl
Starostwo Powiatowe w Łęcznej - pok. 211, II p.

Grażyna Kwiatkowska
Podinspektor ds. oświaty i rozliczeń
Starostwo Powiatowe w Łęcznej - pok. 201, II p.
tel. 81 53 15280
e-mail: g.kwiatkowska@powiatleczynski.pl

Monika Haraszczuk
Inspektor ds. kultury, sportu i organizacji pozarządowych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej - pok. 202, II p.
tel. 81 53 15279
e-mail: m.haraszczuk@powiatleczynski.pl

Emilia Warda
Inspektor ds. ochrony zdrowia
Starostwo Powiatowe w Łęcznej - pok. 202, II p.
tel. 81 53 15279
e-mail: e.warda@powiatleczynski.pl

Beata Cieślińska
Inspektor ds. promocji powiatu i kontaktu z mediami
budynek Centrum Zarządzania Siecią, parter
tel. 81 53 15 202
e-mail: b.cieslinska@powiatleczynski.pl

Do zadań Wydziału należy w szczególności realizacja zadań:

1. Struktura Wydziału obejmuje stanowiska :
1) Naczelnika Wydziału,
2) do spraw oświaty,
3) do spraw kultury, sportu i organizacji pozarządowych ,
4) do spraw zdrowia i spraw społecznych,
5) do spraw nadzoru nad sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępcze
6) do spraw promocji powiatu i kontaktu z mediami

2. Wydział wykonuje zadania m. in. z zakresu :
1) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715
z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 618 z późn. zm.)
5) ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271),
6) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) ,
7) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015r., poz.1393
z późn. zm.)
8) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)
9) i przepisów wykonawczych.

3. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności :
1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych
gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych
i poradni psychologiczno – pedagogicznych,
2) przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
3 ) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół
lub placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
4) prowadzenie ewidencji i spraw związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek
oświatowych niepublicznych,
5) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
6) propagowanie rozwoju kultury fizycznej,
7) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności leczniczej należących
do kompetencji organu założycielskiego w stosunku do SPZOZ,
8) realizacja zadań związanych ze zdrowotnymi programami profilaktycznymi,
9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń
i klubów sportowych,
10) prowadzenie spraw powiatowej sieci szkół promujących zdrowie,
11) współpraca ze stowarzyszeniami , organizacjami sportowymi i instytucjami
kultury,
12) koordynowanie pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
13) współorganizowanie imprez i uroczystości powiatowych a także promocja Powiatu m.in. na festynach, wystawach i imprezach targowych,
14) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych Powiatu,
15) organizowanie i przeprowadzanie z udziałem przedstawicieli Starostwa konferencji prasowych i wywiadów radiowo – telewizyjnych,
16) koordynowanie działań związanych z udzielaniem odpowiedzi na tzw. krytykę prasową,
17) prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy zagranicznej oraz współpracy i współdziałania organów Powiatu ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno – politycznymi i samorządowymi,
18) redakcja strony internetowej Powiatu ,
19) prowadzenie Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej.

4.Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków