Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na opracowanie "Strategii Marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020"

2010-11-22 15:02:32
Łęczna, dn. 22.11.2010 r.
Znak sprawy: ZP.3431/32/2010


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Powiat Łęczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie Strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu „Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 schemat B Marketing gospodarczy”


Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Konsorcjum w składzie:
Synergia Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce
oraz ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., ul. J. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto - waga 40%, jakość wykonania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia – waga 60%), którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu
i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie
z poniższym.


Nr oferty
Nazwa,
siedziba i adres wykonawcy
Punktacja przyznana ofercie

w kryterium
cena ofertowa w kryterium
jakość wykonania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia łączna punktacja
1 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER,
ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn 34,76 60 94,76
2 Grupa Eskadra Sp. z o.o.,
ul. Jeleniogórska 17, 30-422 Kraków 33,56 60 93,56
3 Konsorcjum w składzie:
Synergia Sp. z o.o.,
ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce
oraz ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.,
ul. J. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa 40 60 100

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Przewodniczący Zarządu
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków