Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi do przet. Nr 1 na kredyt z podziałem na 2 zadania

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dnia 2010-11-19

ZP.3431/35/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 1


wg. rozdzielnika


1. Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie:
1) Zadanie Nr 1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka - przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.


W imieniu Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17 listopada 2010r. do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, znak sprawy: ZP.3431/35/2010 wpłynęły następujące pytania i udzielono odpowiedzi:

1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że ostateczny termin uruchomienia kredytu to 31 grudnia 2010 r.?

NIE. Stosownie do zapisów pkt. VII. Termin wykonania zamówienia określonego
w SIWZ wskazuje się, że szacunkowy termin wykonania zamówienia to wypłata kredytu w dniu 21.12.2010 roku.
2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?

TAK. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć
ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu (spłata odsetek od dnia 28 grudnia 2010 roku).

3) Czy Zamawiający może potwierdzić, że ostateczny termin spłaty kredytów
to 28 czerwca 2011 r. tak jak wskazano w Tabelach spłat kredytów?

NIE. Zamawiający potwierdza, że ostateczny termin spłaty kredytu zadania Nr 2 to dzień 30 czerwca 2011 r. tak jak wskazano pkt. III. Przedmiot zamówienia w SIWZ w „Termin spłaty w/w kredytów według zadań Nr 1 i Nr 2 – 30 czerwca 2011r.”. Termin spłaty kredytu dotyczącego zadania Nr 2 – 30 czerwca 2011r.
W zakresie Zadania nr 1 unieważnia się postępowanie, zgodnie ze zmianą SIWZ
i ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.

Jednocześnie informuje się, że spłata rat kapitałowych nastąpi w jednej transzy
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonych w ramach „dotacji celowej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.
W przypadku spłaty kredytów w terminie wcześniejszym niż dzień 30.06.2011 r. Zamawiający wymaga, aby po jego stronie nie były naliczane dodatkowych kosztów z tego tytułu, w tym opłaty i prowizje. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
Tym samym zmienia się załącznik pn. „spłata kredytu cz. 2 formularza oferty”. Załącznik w formie aktualnej jest załącznikiem tej odpowiedzi.

4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe?

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego.

5) Prosimy o wyjaśnienie źródła pochodzenia kwoty 6.000.000,00 zł wykazanej w części B sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku.

Wyjaśniam, że kwota 6.000.000,00 zł wykazana w części B sprawozdania Rb-Z
na dzień 30.09.2010 r. w poz. F1 – wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań
z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
w kol. 2 – kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8), stanowi kwotę poręczania wynikającą
z Umowy poręczenia z dnia 22 maja 2007 r., zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu kredytu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Łęcznej.

6) Prosimy o ponowne zamieszczenie „Załącznika nr 3 art. 24” ponieważ
na stronie występuje błąd.

Udostępniono załącznik nr 3 art. 24 po skorygowaniu błędu na stronie internetowej.

7) Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:

• Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS i US (nie starsze niż 30 dni) – zamieszczone na stronie internetowej Powiatu www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz oraz pytania i odpowiedzi na pytania w dniu 19 listopada br.

• Uchwała o zaciągnięciu wnioskowanego kredytu – Uchwała Nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 05 listopada 2010 roku oraz Uchwała Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia
05 listopada 2010 roku zamieszczone na stronie internetowej Powiatu www.powiatleczynski.pl w dniu 19 listopada br.


• Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu – zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu www.powiatleczynski.pl niezwłocznie po jej otrzymaniu

• Projekt budżetu na 2011 rok – zamieszczony na stronie internetowej Powiatu www.powiatleczynski.pl w dniu 19 listopada br.


• Opinia RIO o projekcie budżetu powiatu na rok 2011 – zamieszczona zostanie
na stronie internetowej Powiatu www.powiatleczynski.pl niezwłocznie
po jej otrzymaniu

• Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 2011 –
jak wynika z załącznika Nr 3 do przedłożonego projektu budżetu Powiatu
w Łęcznej, na rok 2011 nie jest planowany deficyt budżetowy tylko nadwyżka budżetowa.


• Opinia RIO o prawidłowości prognozy długu na rok 2011 – zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka siwz - niezwłocznie po jej otrzymaniu.

• Aktualna prognoza długu na okres kredytowania z podziałem pozycji dochody na dochody bieżące i majątkowe oraz pozycji wydatki na wydatki bieżące
i majątkowe - zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu www.powiatleczynski.pl niezwłocznie po jej sporządzeniu


• Harmonogramy rzeczowo-finansowe oraz aneksy do umów w/w projektów, jeśli były zawierane – zamieszczone na stronie internetowej Powiatu www.powiatleczynski.pl w dniu 19 listopada br.• Zestawienia dotychczas poniesionych nakładów związanych z realizowanymi zadaniami wraz ze źródłami finansowania (dochody własne, środki unijne, inne źródła) oraz informacją o dokonanych płatnościach, zobowiązaniach pozostających do zapłaty za wykonane prace – dotyczy zadania nr 2:Dotychczas poniesione nakłady
Środki UE Środki własne
99 % udziałów Gmin
13.163.743,71 zł 7.196.191,46 zł 5.967.552,25 zł

Płatności w/w projektu jednostka realizowała w terminie, zobowiązania wymagalne nie występowały.


• Informacji o wykonawcach w/w projektów (nazwy firm wykonujących zadania w ramach realizowanych inwestycji), stosownych formach rozliczeń i okresach płatności.

Firmy realizujące projekt objęty zadaniem nr 2:

1. Roboty budowlane – firma Strabag Sp. z o.o. ul. Parzeniewska 10,
05 – 800 Pruszków
2. Nadzór inwestorski – Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 56A, 20 – 016 Lublin
3. Promocja projektu – Vena Art. Sp. z o.o. ul. L.Herc 3A,
20 – 328 Lublin

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej dokonuje płatności po protokolarnym odbiorze wykonywanych robót, które są podstawą do wystawienia faktury VAT. Termin płatności jest ustalony w umowach z w/w wykonawcami i jest to 30 dni
od daty wpływu faktury do ZDP w Łęcznej.

8) W nawiązaniu do zapisów w części III pkt. 2 SIWZ oraz Uchwał Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 05.11.2010r. o nr.: XLIV/276/2010 i XLIV/277/2010, określających źródło spłaty kredytów w formie „dotacji celowych” prosimy o wyjaśnienie, czy źródłem spłaty kredytów mają być środki unijne pozyskane w ramach realizowanych umów czy też środki pozyskane z innych źródeł (jeżeli tak to prosimy o podanie jakich źródeł).

Wyjaśnia się, że źródłem spłaty kredytów zaciągniętych na zadanie nr 1 i nr 2 będzie dotacja celowa uzyskana w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z otrzymaniem, w dniu 18 listopada br. środków finansowych
w postaci zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego na wyprzedzające finansowanie zadania Nr 1 oraz częściowo na zadanie Nr 2, tj. – unieważnia się postępowanie w zakresie zadania Nr 1 - Zadanie Nr 1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
W zakresie Zadania Nr 2: na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka - przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. – aktualna wartość potrzebnego kredytu dla zadania Nr 2to kwota: 2 062 247,05 zł


cd. do. ZP

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www