Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do postępowania na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. Znak sprawy: ZP.3431/28/2010

2010-11-15 18:41:10
Znak sprawy:ZP.3431/28/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego przekazanym do publikacji Urzędowi Zamownień Publicznych w dniu 28.10.2010 r. opublikowanym w dniu 28.10.2010 r. pod numerem 349980-2010 do zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1:
W dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego nie ma podanych szacunkowych ilości dotyczących wykonania oznakowania pionowego i poziomego oraz ilości zjazdów, które należy przebudować. W związku z powyższym, prosimy o dołączenie załącznika nr 4 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego pn. „Przedmiary i kosztorys wskaźnikowy planowanej przebudowy” który wg opisu ogólnego przedmiotu zamówienia pkt. I.6 zawiera orientacyjne ilości robót do wykonania.

Odpowiedz nr 1:
Zamawiający po analizie treści programu funkcjonalno- użytkowego (PF-U) stwierdza, że wskazany w punkcie I.6 (PF-U) załącznik został mylnie oznaczony numerem 4. Załącznik numer 4 do PF-U stanowi przekrój normalny i został opublikowany na stronie internetowej zamawiającego (Opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający stwierdza iż w przedmiotowym punkcie winien być przywołany załącznik nr 5 do PF-U noszący nazwę „Kosztorys wskaźnikowy”. Zamawiający wyjaśnia, że załącznik ten nie został załączony do opublikowanego opisu przedmiotu zamówienia ponieważ w swej treści zawiera szacowany koszt wykonania przedmiotu zamówienia, natomiast nie zawiera żadnych dodatkowych informacji w zakresie orientacyjnych ilości robót do wykonania, które to ilości nie zostałyby podane w treści PF-U i SIWZ. Na potwierdzenie Zamawiający załącza do niniejszego pisma przedmiotowy załącznik nr 5 do PF-U w wersji nie zawierającej danych cenowych.

Pytanie nr 2:
Czy zgodnie z opisem programu funkcjonalno- użytkowego pkt. 1.1.1. szerokość pasa drogowego wynosi 9 m? Jeśli tak to zgodnie z przekrojem normalnym załączonym do SIWZ nie jest możliwe wykonanie przewidzianego odwodnienia w postaci rowów przydrożnych, gdyż szerokość jezdni wraz ze ścieżką i poboczami wynosi 9 m. Prosimy o stosowne wyjaśnienia .
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający po uzyskaniu wyjaśnia od autora programu funkcjonalno- użytkowego informuje, iż szerokość pasa drogowego jest zmienna od 9-16m. Minimalna szerokość to ok. 9 metrów.

Pytanie nr 3:
Jaka ma być rzeczywista długość projektowanej ścieżki rowerowej na odcinku Kolonia Dratów Dąbrowa- Kaniwola? (Program funkcjonalno- użytkowy podaje długość 5100 mb, a z planu sytuacyjnego załączonego do SIWZ wynika 4300 mb). Prosimy o stosowne wyjaśnienia.

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający po uzyskaniu wyjaśnia od autora programu funkcjonalno- użytkowego informuje, iż długość ścieżki rowerowej na odcinku Kolonia Dratów Dąbrowa- Kaniwola wynosi zgodnie z opisem przedstawionym w programie funkcjonalno- użytkowym 5100mb. Mapy zamieszczone na stronie internetowej zapisane zostały w formacie PDF i należy przyjmować kilometrację zapisaną na nich. Przy konwersji z formatu DWG do PDF nastąpiło przeskalowanie.

Pytanie nr 4:
Program funkcjonalno- użytkowy na odcinku Kaniowa – Nadrybie podaje do wykonania pobocze lewostronne pomiędzy nawierzchnia jezdni a nawierzchnią ścieżki rowerowej szerokości 1,0m, natomiast wg. Załączonej mapy sytuacyjnej wynika, że na odcinku od km 2+ 460 do 2+820 projektowana ścieżka rowerowa ma przebiegać przy samej krawędzi jezdni. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający po uzyskaniu wyjaśnia od autora programu funkcjonalno- użytkowego informuje, iż należy o ile to możliwe na całej długości zastosować przekrój normalny pochodzący z PF-U.

Pytanie nr 5:
Na projektowanym odcinku ścieżki rowerowej wg. załączonej mapy z planem sytuacyjnym występują zjazdy bitumiczne. Czy zgodnie z Programem funkcjonalno- użytkowym mają one być przebudowane na nawierzchnię o konstrukcji z kostki brukowej grubości 8 cm.?

Odpowiedz nr 5:
Zamawiający po uzyskaniu wyjaśnia od autora programu funkcjonalno- użytkowego informuje, iż nawierzchnia ścieżki w miejscu przekroczenia zjazdów publicznych winna być bitumiczna z oddzieleniem od nawierzchni ścieżki opornikiem o szerokości 20 cm i ograniczeniem krawężnikiem leżącym.Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) zamawiający dokonał modyfikacji-zmiany treści SIWZ w niniejszym postępowaniu w następujący sposób.

Postanowienia SIWZ w zakresie pkt XI w brzmieniu:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem pocztowego operatora
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a pokój nr 111 (kancelaria ogólna).
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 15.11. 2010 roku o godz. 9:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11. 2010 roku o godz. 9:30 w Starostwie Powiatowym
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a, w sali konferencyjnej.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Otrzymują następujące brzmienie:
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio lub za pośrednictwem pocztowego operatora
w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a pokój nr 111 (kancelaria ogólna).
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 19.11.2010 roku o godz. 9:00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2010 roku o godz. 9:30 w Starostwie Powiatowym
w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 a, w sali konferencyjnej.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ. Zmiana w powyższym zakresie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu. W związku z wprowadzoną modyfikacją zamawiający przedłużył termin składania ofert jak wyżej.
Przewodniczący Zarządu Powiatu

Adam NiwińskiPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www