Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie zamówienia na kredyt długoterminowy z podziałem na 2 zadania

2010-11-10 11:25:49
1/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka - przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Powiat Łęczyński
Adres pocztowy: Aleja Jana Pawła II 95 A
Miejscowość: Łęczna Kod
pocztowy:
21-010
Kraj: Polska
Punkt
kontaktowy:
powiatleczynski.pl/strony,show,278,zamowieniapubliczne.
html Tel.: +48 81 752 64 80 Osoba do kontaktów: Teresa Olszak
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl Faks: + 48 81 752 64 64
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy (URL): http://powiatleczynski.pl/strony,show,278,zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
2/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010 I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
3/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr 1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie
Powiatu na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05
listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program
Bogdanka - przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/277/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. ZP.3431/35/2010
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form
Kategoria usługi: nr 6
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)
Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych
Główne miejsce
realizacji dostawy
Główne miejsce świadczenia usług
PL314
Kod NUTS
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:
4/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka - przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
LUB Zakres: między a Waluta:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
5/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka - przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie:
1) Zadanie Nr 1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa
informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka - przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
Termin spłaty w/w kredytów według zadań Nr 1 i Nr 2 – 30 czerwca 2011r.
Wypłata w/w kredytów do 7 dni od daty podpisania umowy kredytowej na w/w zadania, szacunkowa data wypłaty
kredytów to 21 grudnia 2010r.
2. Źródłem spłaty w/w kredytów będzie dotacja celowa uzyskana w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich.
3. Wysokość prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 1,0 % kwoty kredytu.
4. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień 31 października 2010
z uwzględnieniem marży Banku
5. CPV: 66130000-0, CPA: 81131- 81139, rodzaj usług: 6b.
6. Zamawiający wymaga dopuszczenia możliwości wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych
kosztów z tego tytułu, w tym opłat i prowizji.
7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
8. Zamawiający informuje, że może ulec zmniejszeniu kwota kredytu dla zadań Nr 1 i Nr 2 – bez ponoszenia
dodatkowych kosztów z tytułu zmniejszenia kwoty. Koszty kredytów naliczone do podanych w zadaniach według
w/w wartości będą w przypadku zmniejszenia kwoty kredytu
- zmniejszone w stosunku proporcjonalnym.
9. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego, Strony ustalą nowy
harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy.
10. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku uzyskania zmiany decyzji z
Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego po dniu 18 listopada 2010r.,
w zakresie wypłaty Zamawiającemu zaliczek na realizację Zadania Nr 1 - umowa na dofinansowanie pomiedzy
Województwem Lubelskim a Powiatem Łęczyńskim nr: 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-063/09-00-0275 i zadanie
Nr 2 - umowa na dofinansowanie pomiedzy Województwem Lubelskim a Powiatem Łęczyńskim nr: 01/08-UDARPLU.
05.02.00-06-037/08-00-0048. Umowy o dotację ze środków UE stanowią załącznik do niniejszej siwz
zgodnie z działem XIX. Informacja
o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez zamawiającego w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, punkt 3.
6/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka - przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie
II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak nie
Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):
lub Zakres: między a
Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
21/12/2010 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie 30/06/2011 (dd/mm/rrrr)
7/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy
tysiące złotych) bez względu na udział wg ilości zadań.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Zamawiający podpisze umowę z bankiem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji dla każdego zadania odrębnie. 2. O miejscu i terminie
podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie, po akceptacji przez Radcę Prawnego i Skarbnika
Zamawiającego.. 4. Postanowienia umowy zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz Prawem bankowym,
należy przedstawić w projekcie umowy załączonym do oferty, w którym zapisać należy spłatę kredytu
w okresie do 30 czerwca 2011r. oraz, odsetki od przedmiotowego kredytu będą płatne co miesiąc na
28 dzień każdego miesiąca, w przypadku gdy dzień ten będzie wolnym od pracy, w kolejnym dniu
roboczym.
5. Oprocentowanie na każdy następny miesiąc rozliczeniowy ustalone będzie na podstawie średniej stawki
WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca powiększonej o ewentualną marżę banku.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za¬mó¬wie¬nia. W takim przypadku ich oferta musi
spełniać następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się
wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 1- 9 i art. 24 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę”;
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika
konsorcjum.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
2. Źródłem spłaty w/w kredytów będzie dotacja celowa uzyskana w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich.
3. Wysokość prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 1,0 % kwoty kredytu.
4. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień 31 października 2010
z uwzględnieniem marży Banku
5. CPV: 66130000-0, CPA: 81131- 81139, rodzaj usług: 6b.
6. Zamawiający wymaga dopuszczenia możliwości wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych
kosztów z tego tytułu, w tym opłat i prowizji.
7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
8. Zamawiający informuje, że może ulec zmniejszeniu kwota kredytu dla zadań Nr 1 i Nr 2 – bez ponoszenia
dodatkowych kosztów z tytułu zmniejszenia kwoty. Koszty kredytów naliczone do podanych w zadaniach według
w/w wartości będą w przypadku zmniejszenia kwoty kredytu
- zmniejszone w stosunku proporcjonalnym.
9. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego, Strony ustalą nowy
harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy.
10. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
8/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku uzyskania zmiany decyzji z
Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego po dniu 18 listopada 2010r.,
w zakresie wypłaty Zamawiającemu zaliczek na realizację Zadania Nr 1 - umowa na dofinansowanie pomiedzy
Województwem Lubelskim a Powiatem Łęczyńskim nr: 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-063/09-00-0275 i zadanie
Nr 2 - umowa na dofinansowanie pomiedzy Województwem Lubelskim a Powiatem Łęczyńskim nr: 01/08-UDARPLU.
05.02.00-06-037/08-00-0048. Umowy o dotację ze środków UE stanowią załącznik do niniejszej siwz
zgodnie z działem XIX. Informacja
o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez zamawiającego w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, punkt 3.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych oraz posiadają
uprawnienia do wykonywania działalności kredytodawczej, określone w Ustawie z dnia 29.08.1997r – Prawo
bankowe (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie
oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
pkt. 1 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy
spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie
oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
pkt. 1 – 4 ustawy prawo zamówień publicznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
9/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie
Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytodawczej, określone w Ustawie z dnia 29.08.1997r –
Prawo bankowe (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi
tak nie
10/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak nie
Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców
LUB Przewidywana minimalna liczba a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert
tak nie
11/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
LUB
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym
Kryteria Waga
1.
2.
3.
4.
5.
Kryteria Waga
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak nie
Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
ZP.3431/35/2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie
Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S 161-248662 z dnia
20/08/2010
(dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 25/11/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:00
Dokumenty odpłatne
tak nie
Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:
12/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 02/12/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
inny:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/12/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:20
Miejsce (jeżeli dotyczy): Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, sala konferencyjna (parter
budynku, pokój nr 9).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak nie
13/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Zadanie Nr 1: Projekt jest współfinansowany w 85%
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1Społeczeństwo informacyjne.
Zadanie Nr 2: Projekt jest współfinansowany w 54,67% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
Brak
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Departamentu Odwołań Urzędu Zamówień
Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:
02-676
Kraj: Tel.: +48224587840
E-mail: Faks: +48224587700
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj: Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego
wniesienia dp Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej, przesyłając jego kopię zamawiającemu.
14/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj: Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
09/11/2010 (dd/mm/rrrr)
15/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
16/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Zadanie Nr 1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010
pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5
666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
1) KRÓTKI OPIS
Zadanie Nr 1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa
informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. Termin spłaty w/w kredytów według zadań Nr 1 i Nr 2 – 30
czerwca 2011r.
Wypłata w/w kredytów do 7 dni od daty podpisania umowy kredytowej na w/w zadania, szacunkowa data
wypłaty kredytów to 21 grudnia 2010r.
2. Źródłem spłaty w/w kredytów będzie dotacja celowa uzyskana w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich.
3. Wysokość prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 1,0 % kwoty kredytu.
4. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień 31 października 2010
z uwzględnieniem marży Banku
5. CPV: 66130000-0, CPA: 81131- 81139, rodzaj usług: 6b.
6. Zamawiający wymaga dopuszczenia możliwości wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych
kosztów z tego tytułu, w tym opłat i prowizji.
7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
8. Zamawiający informuje, że może ulec zmniejszeniu kwota kredytu dla zadań Nr 1 i Nr 2 – bez ponoszenia
dodatkowych kosztów z tytułu zmniejszenia kwoty. Koszty kredytów naliczone do podanych w zadaniach według
w/w wartości będą w przypadku zmniejszenia kwoty kredytu
- zmniejszone w stosunku proporcjonalnym.
9. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego, Strony ustalą nowy
harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy.
10. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku uzyskania zmiany decyzji z
Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego po dniu 18 listopada 2010r.,
w zakresie wypłaty Zamawiającemu zaliczek na realizację Zadania Nr 1 - umowa na dofinansowanie pomiedzy
Województwem Lubelskim a Powiatem Łęczyńskim nr: 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-063/09-00-0275 i
zadanie Nr 2 - umowa na dofinansowanie pomiedzy Województwem Lubelskim a Powiatem Łęczyńskim nr:
01/08-UDA-RPLU.05.02.00-06-037/08-00-0048. Umowy o dotację ze środków UE stanowią załącznik do
niniejszej siwz zgodnie z działem XIX. Informacja
o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez zamawiającego w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, punkt 3.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
17/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
18/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
ZAŁĄCZNIK B (2)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Zadanie Nr 2: na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010
pn: ,,Program Bogdanka - przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową
skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie z
Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
1) KRÓTKI OPIS
Zadanie Nr 2: na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka - przebudowa
dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Nadrybie poprzez
budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia
05 listopada 2010r. Termin spłaty w/w kredytów według zadań Nr 1 i Nr 2 – 30 czerwca 2011r.
Wypłata w/w kredytów do 7 dni od daty podpisania umowy kredytowej na w/w zadania, szacunkowa data
wypłaty kredytów to 21 grudnia 2010r.
2. Źródłem spłaty w/w kredytów będzie dotacja celowa uzyskana w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich.
3. Wysokość prowizji bankowej od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 1,0 % kwoty kredytu.
4. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M na dzień 31 października 2010
z uwzględnieniem marży Banku
5. CPV: 66130000-0, CPA: 81131- 81139, rodzaj usług: 6b.
6. Zamawiający wymaga dopuszczenia możliwości wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych
kosztów z tego tytułu, w tym opłat i prowizji.
7. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
8. Zamawiający informuje, że może ulec zmniejszeniu kwota kredytu dla zadań Nr 1 i Nr 2 – bez ponoszenia
dodatkowych kosztów z tytułu zmniejszenia kwoty. Koszty kredytów naliczone do podanych w zadaniach według
w/w wartości będą w przypadku zmniejszenia kwoty kredytu
- zmniejszone w stosunku proporcjonalnym.
9. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego, Strony ustalą nowy
harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy.
10. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku uzyskania zmiany decyzji z
Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego po dniu 18 listopada 2010r.,
w zakresie wypłaty Zamawiającemu zaliczek na realizację Zadania Nr 1 - umowa na dofinansowanie pomiedzy
Województwem Lubelskim a Powiatem Łęczyńskim nr: 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-063/09-00-0275 i
zadanie Nr 2 - umowa na dofinansowanie pomiedzy Województwem Lubelskim a Powiatem Łęczyńskim nr:
01/08-UDA-RPLU.05.02.00-06-037/08-00-0048. Umowy o dotację ze środków UE stanowią załącznik do
niniejszej siwz zgodnie z działem XIX. Informacja
o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez zamawiającego w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, punkt 3.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
19/ 19 ENOTICES_powleczna 09/11/2010- ID:2010-148600 Formularz standardowy 2 — PL
1. Udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie: 1) Zadanie Nr
1: wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określonego w budżecie Powiatu
na rok 2010 pn: ,,Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na
Lubelszczyźnie Etap III "; w kwocie 5 666 234 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/276/2010
Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r. 2) Zadanie Nr 2: na wyprzedzające
finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej określonego w budżecie Powiatu na rok 2010 pn: ,,Program Bogdanka -
przebudowa dróg powiatowych o Nr 2013L i 1716L wraz z przebudową skrzyżowania
w miejscowości Nadrybie poprzez budowę ronda"; w kwocie 4 530 623 PLN zgodnie
z Uchwałą Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 05 listopada 2010r.
ZP.3431/35/2010
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron