Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o zam. na zakup z dostawą do PZAZ art spożywczych i chemicznych

2010-11-10 10:46:09
Łęczna: Zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na pakiety (zadania): 1. Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, 2. Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, 3. Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, 4. Zadanie nr 4 drobiu, 5. Zadanie nr 5 pieczywa, 6. Zadanie nr 6 art. mleczarskich 7. Zadanie nr 7 warzyw i owoców 8. Zadanie nr 8 przypraw 9. Zadanie nr 9 mrożonek 10. nr 10 chemia gospodarcza 11. Zadanie nr 11 chemia profesjonalna, CPV: Uszczegółowienie potrzeb materiałów uwzględniono w formularzu oferty dotyczącym danego zadania. ZP.3431/34/2010
Numer ogłoszenia: 318619 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej , ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. , faks 81 752 20 29.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na pakiety (zadania): 1. Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, 2. Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, 3. Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, 4. Zadanie nr 4 drobiu, 5. Zadanie nr 5 pieczywa, 6. Zadanie nr 6 art. mleczarskich 7. Zadanie nr 7 warzyw i owoców 8. Zadanie nr 8 przypraw 9. Zadanie nr 9 mrożonek 10. nr 10 chemia gospodarcza 11. Zadanie nr 11 chemia profesjonalna, CPV: Uszczegółowienie potrzeb materiałów uwzględniono w formularzu oferty dotyczącym danego zadania. ZP.3431/34/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na pakiety (zadania): 1. Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6; 2. Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7; 3. Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5; 4. Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0; 5. Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6; 6. Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ; 7. Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1; 8. Zadanie nr 8 przypraw CPV: 15872200-3; 9. Zadanie nr 9 mrożonek, CPV: 15331170-9; 10. Zadanie nr 10 chemia gospodarcza, CPV: 24250000-1; 11. Zadanie nr 11 chemia profesjonalna, CPV: 24513000-3; 12. Uszczegółowienie potrzeb materiałów uwzględniono w formularzu oferty dotyczącym danego zadania. 2. Ilość i asortyment sprzedaży i dostawy w/w artykułów spożywczych; artykułów rolno-spożywczych; mięsa, wędlin; drobiu; pieczywa; art. mleczarskich; warzyw i owoców; przypraw; mrożonek; chemii gospodarczej; chemii profesjonalnej podana w załączniku formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w załączniku Nr 1 do siwz, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do 40 % w zakresie ilości danego asortymentu. 3. Dostawa artykułów będzie odbywać sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 4. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych oraz użytkowych. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na rok 2011, w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2011, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy w przypadku: - w przypadku wyczerpania ilości oraz asortymentu uszczegółowionego w formularzu ofertowym zgodnym z zadaniem. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających cen nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.33.10.00-7, 15.13.11.30-5, 15.13.15.00-0, 15.81.10.00-6, 15.50.00.00-3, 15.30.00.00-1, 15.87.22.00-3, 15.33.11.70-9, 24.25.00.00-1, 24.51.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiącej przedmiot zamówienia.
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania wiedzą, natomiast wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych dostaw oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch dostaw z należytą starannością (referencje lub inny dokument), z wykorzystaniem wzoru zgodnie z zał. nr 1 poszczególnych zadań do siwz
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Brak

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: dalsze zmiany dotyczące stawek podatku VAT, które zostaną wprowadzone w trakcie roku obowiązywania umowy. Zamawiający przewiduje zmiany cen dostawy tylko i wyłącznie przewidziane w formularzu ofertowym na podstawie niezależnego od wykonawcy czynnika, podanego w formularzu oferty do sprawdzenia na stronie internetowej i dostępnego przez strony umowy nie częściej niż raz na kwartał.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne zakładka siwz z załącznikami.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać/przesłać do dnia 26.11.2010 r. do godz. 1000 w Starostwie Powiatowym, Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój. nr 111 I piętro Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: ;.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6;.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2) Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2) Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.10.00-7.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 3) Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3) Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.90.00-5, 15.13.11.30-5.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: 4) Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4) Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.15.00-0.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: 5) Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5) Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: 6) Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 6) Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: 7) Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 7) Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: 8) Zadanie nr 8 przypraw CPV: 15872200-3;.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 8) Zadanie nr 8 przypraw CPV: 15872200-3;.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.87.22.00-3.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: 9) Zadanie nr 9 mrożonek, CPV: 15331170-9;.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 9) Zadanie nr 9 mrożonek, CPV: 15331170-9;.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: 10) Zadanie nr 10 chemia gospodarcza, CPV: 24250000-1;.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 10) Zadanie nr 10 chemia gospodarcza, CPV: 24250000-1;.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.25.00.00-1.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: 11) Zadanie nr 11 chemia profesjonalna, CPV: 24513000-3;.

*

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 11) Zadanie nr 11 chemia profesjonalna, CPV: 24513000-3;.
*

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.51.30.00-3.
*

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
*

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych