Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zmiana SIWZ na Opracowanie Strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego

2010-11-05 16:24:23
Łęczna, dnia 05.11.2010 r.
Znak sprawy: ZP.3431/32/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie Strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego przekazanym do publikacji Urzędowi Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2010 r. opublikowanym w dniu 28.08.2010 r. pod numerem 350004-2010 Zamawiający dokonuje modyfikacji-zmiany treści SIWZ w następujący sposób:


1. Dotychczasową treść SIWZ zmienia się w zakresie: § 18 pkt.5:
w brzmieniu przed zmianą:
„Punkty w zakresie poszczególnych podkryteriów zostaną przyznane w oparciu o dane zawarte w ofercie według następujących zasad:
1). (J1) Wielkość (liczebność) próby reprezentatywnej w etapie I
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania Wykonawcy do przeprowadzenia badań na próbie o liczebności powyżej wymaganego minimum (wg pkt. 3.1 Załącznika nr 1 do SIWZ).
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą wielkość (liczebność) próby –10 pkt
2. Za wymagane kategorie podziału próby – 10 pkt.
3. Za wymagane obszary – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 20 osób + 5 pkt. ( jednak maksymalnie 20 pkt )
Ad 2. Za każdą dodatkową 1 kategorię podziału próby + 2 pkt. ( jednak maksymalnie 6 pkt.)
Ad 3. Za każdy dodatkowy 1 obszar + 1 pkt. (jednak maksymalnie 4 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J1 = Jb x 100 pkt x 30%
Jw
gdzie:
J1– liczba punktów w podkryterium Wielkość (liczebność) próby reprezentatywnej w etapie I
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J1 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 30 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

2). (J2) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania do przeprowadzenia konsultacji społecznych gwarantujących wysoką jakość i rzetelność opracowania i uspołecznienia opracowania wykonanego w ramach Etapu II powyżej wymaganego minimum określonego w pkt. 3.2 załącznika Nr 1 do SIWZ.
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą liczebność grupy –10 pkt
2. Za wymagane kryteria doboru grupy – 10 pkt.
3. Za wymaganą liczbę spotkań – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 10 osób + 2 pkt. ( jednak maksymalnie 10 pkt )
Ad 2. Za każde dodatkowe kryterium doboru grupy + 1 pkt. ( jednak maksymalnie 2 pkt.)
Ad 3. Za każde dodatkowe spotkanie + 1 pkt. (jednak maksymalnie 3 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J2 = Jb x 100 pkt x 15%
Jw
gdzie:
J2– liczba punktów w podkryterium ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J2 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 15 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

3). (J3) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych na poziomie lokalnym w etapie III
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania do przeprowadzenia konsultacji społecznych gwarantujących wysoką jakość i rzetelność opracowania i uspołecznienia opracowania wykonanego w ramach Etapu III powyżej wymaganego minimum określonego w pkt. 3.3 załącznika Nr 1 do SIWZ.
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą liczebność grupy –10 pkt
2. Za wymagane kryteria doboru grupy – 10 pkt.
3. Za wymaganą liczbę spotkań – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 5 osób + 1 pkt. ( jednak maksymalnie 10 pkt )
Ad 2. Za każde dodatkowe kryterium doboru grupy + 2 pkt. ( jednak maksymalnie 6 pkt.)
Ad 3. Za każde dodatkowe spotkanie + 1 pkt. (jednak maksymalnie 2 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J3 = Jb x 100 pkt x 15%
Jw
gdzie:
J3– liczba punktów w podkryterium ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J3 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 15 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.


UWAGA: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treść § 18 pkt. 5 SIWZ zastępuje się następującą treścią:
„Punkty w zakresie poszczególnych podkryteriów zostaną przyznane w oparciu o dane zawarte w ofercie według następujących zasad:
1). (J1) Wielkość (liczebność) próby reprezentatywnej w etapie I
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania Wykonawcy do przeprowadzenia badań na próbie o liczebności powyżej wymaganego minimum (wg pkt. 3.1 Załącznika nr 1 do SIWZ).
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą wielkość (liczebność) próby –10 pkt
2. Za wymagane kategorie podziału próby – 10 pkt.
3. Za wymagane obszary – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 20 osób + 5 pkt. ( jednak maksymalnie 20 pkt )
Ad 2. Za każdą dodatkową 1 kategorię podziału próby + 5 pkt. ( jednak maksymalnie 10
pkt)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J1 = Jb x 100 pkt x 30%
Jw
gdzie:
J1– liczba punktów w podkryterium Wielkość (liczebność) próby reprezentatywnej w etapie I
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J1 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 30 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

2). (J2) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania do przeprowadzenia konsultacji społecznych gwarantujących wysoką jakość i rzetelność opracowania i uspołecznienia opracowania wykonanego w ramach Etapu II powyżej wymaganego minimum określonego w pkt. 3.2 załącznika Nr 1 do SIWZ.
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą liczebność grupy –10 pkt
2. Za wymagane kryteria doboru grupy – 10 pkt.
3. Za wymaganą liczbę spotkań – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe kryterium doboru grupy + 10 pkt. ( jednak maksymalnie 30 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J2 = Jb x 100 pkt x 15%
Jw
gdzie:
J2– liczba punktów w podkryterium ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J2 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 15 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

3). (J3) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych na poziomie lokalnym w etapie III
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania do przeprowadzenia konsultacji społecznych gwarantujących wysoką jakość i rzetelność opracowania i uspołecznienia opracowania wykonanego w ramach Etapu III powyżej wymaganego minimum określonego w pkt. 3.3 załącznika Nr 1 do SIWZ.
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą liczebność grupy –10 pkt
2. Za wymagane kryteria doboru grupy – 10 pkt.
3. Za wymaganą liczbę spotkań – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 5 osób + 1 pkt. ( jednak maksymalnie 10 pkt )
Ad 2. Za każde dodatkowe kryterium doboru grupy + 2 pkt. ( jednak maksymalnie 6 pkt.)
Ad 3. Za każde dodatkowe spotkanie + 1 pkt. (jednak maksymalnie 2 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J3 = Jb x 100 pkt x 15%
Jw
gdzie:
J3– liczba punktów w podkryterium ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J3 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 15 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.


UWAGA: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 05.11.2010 r.”

3. Dotychczasową treść Załącznika nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” zastępuje się treścią zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma „Formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 05.11.2010 r.”


Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ. Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
W związku z wprowadzoną modyfikacją zamawiający uznał, iż jest konieczny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu i dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie § 15
w brzmieniu przed zmianą:
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 08.11. 2010 roku do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.11.2010 roku o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
b) bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść § 15 SIWZ zastępuje się następującą treścią:
1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 15.11. 2010 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.11.2010 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
b) bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Przewodniczący Zarządu
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron