Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

SIWZ na Opracowanie Strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego

2010-10-29 13:25:26
Znak sprawy: ZP.3431/32/2010

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej progu 193 000,00 EURO

na wykonanie usługi pod nazwą

Opracowanie Strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020
w ramach projektu „Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2007-2013, Działanie 2.4 schemat B Marketing gospodarczy


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
§ 1 Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
§ 2 Tryb udzielenia zamówienia.
§ 3 Opis przedmiotu zamówienia.
§ 4 Informacje w zakresie :
- dopuszczenia składania ofert częściowych
- dopuszczenia składania ofert wariantowych
- przewidywania zawarcia umowy ramowej
- przewidywania wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
- przewidywania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
§ 5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
§ 6 Podwykonawstwo
§ 7 Termin wykonania zamówienia
§ 8 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
§ 8a Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
§ 9 Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
§ 9a Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
§ 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego
§ 11 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
§ 12 Wymagania dotyczące wadium.
§ 13 Termin związania ofertą.
§ 14 Opis sposobu przygotowania ofert.
§ 15 Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert.
§ 16 Opis sposobu obliczenia ceny.
§ 17 Informacje dotyczące walut obcych.
§ 18 Kryteria oceny ofert
§ 19 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
§ 20 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
§ 21 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy.
§ 22 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 23 Postanowienia końcowe
§ 24 Załączniki

§ 1
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.
I. Nazwa zamawiającego
Powiat Łęczyński

II. Adres zamawiającego
al. Jana Pawła II 95 a, 21- 010 Łęczna, NIP 505-001-77-32, REGON 431019425
Adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl; e-mail: d.sacawa@powiatleczynski.pl
tel. (81) 752-64-80
(81) 752-64-0
fax. (81) 752-64-64
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa – piątek w godzinach 700 – 1500, wtorek 800 – 1600.

§ 2
Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1, art. 39
i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp, dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy Pzp.

§ 3
Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPV – 73.30.00.00-5 – projekt i realizacja badań oraz rozwój
73.11.00.00-6 – usługi badawcze
79.82.25.00-7 – usługi projektów graficznych

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Strategii Marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu „Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego” współfinansowanego w 85 % przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Celem głównym jest stworzenie Strategii Marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 tworzącej ramy wsparcia rozwoju lokalnego powiatu łęczyńskiego metodami i narzędziami marketingu gospodarczego i terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem promocji turystycznej i gospodarczej. W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia powinny powstać długookresowe wytyczne strategiczne dla marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz plan wdrożenia tych wytycznych. Produkty zamówienia będą miały fizyczną postać (strategia marki, system identyfikacji wizualnej marki, portfel usług turystycznych, plan wdrożenia strategii) oraz spotkań w formie konsultacji społecznych. Rezultatem wdrożenia strategii i harmonogramu wynikających z przedmiotu zamówienia ma być poprawa gospodarczej atrakcyjności i konkurencyjności powiatu poprzez wytworzenie spójnej i rozpoznawalnej marketingowo i wizerunkowo marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących, powiązanych ze sobą etapów realizacji:
I. Etap – Audyt zasobów i obecnych produktów turystycznych oraz analiza efektywności turystycznej
II. Etap – Stworzenie koncepcji (unikalnej oferty sprzedażowej) dla całego obszaru wraz
z projektem badawczym potwierdzającym słuszność opracowanej koncepcji
III. Etap – Opracowanie strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 (dokument strategiczny dla marki obszaru (cele + grupy docelowe + źródła przewag konkurencyjnych)
IV. Etap – Stworzenie portfela usług turystycznych (obejmujący proces kreowania nowych produktów według przyjętej strategii)
V. Etap – Przygotowanie operacyjnego planu rozwoju i promocji Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego wraz z budżetem i harmonogramem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

§ 4
Informacje w zakresie:
dopuszczenia składania ofert częściowych, dopuszczenia składania ofert wariantowych, przewidywania zawarcia umowy ramowej, przewidywania wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, przewidywania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
przewidywania wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp

§ 5
Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

§ 6
Podwykonawstwo

1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części, opisanego
w § 3 zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na piśmie w ciągu 7 dni od daty przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu.


§ 7
Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia – w okresie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 8
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 4 usługi z zakresu tworzenia i wdrażania strategii marki terytorialnej,
w tym:
a) przynajmniej jedną usługę, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, polegającą na opracowaniu strategii marki (poprzedzonym przeprowadzeniem badań analitycznych)
b) przynajmniej jedną usługę obejmującą opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z logotypem,
c) przynajmniej jedną usługę, w której zrealizowano badania wizerunkowe wspomagające markę terytorialną,.
d) przynajmniej jedną usługę, w której przeprowadzono audyt zasobów turystycznych.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: dysponuje co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, w tym:
a) Kierownikiem projektu – który kierował zespołem przy pracach nad przynajmniej 3 projektami z zakresu tworzenia i wdrażania strategii marki terytorialnej
b) Głównym analitykiem – z minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy nad minimum jednym projektem z zakresu tworzenia i wdrażania strategii marki terytorialnej,
c) Głównym grafikiem - który opracował minimum 1 System Identyfikacji Wizualnej,
d) Analitykiem z zakresu turystyki – z minimum 2-letnim doświadczeniem w pracy nad min. 1 projektem turystycznym.
5) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą "spełnia – nie spełnia". W przypadku braku w ofercie wymaganych dokumentów i oświadczeń Zamawiający wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia, we wskazanym terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu.

§ 8a
Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w § 8 ust. 1 niniejszej SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3a do niniejszej SIWZ.
2. Dokumentów i oświadczeń niżej wymienionych tj.:
2.1. wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie ze wzorem załącznika Nr 4 do SIWZ)
2.2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem załącznika Nr 5 do SIWZ)

UWAGA:
Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „TAJNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:
- aktualny odpis z właściwego rejestru,
- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

§ 9
Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia.
Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych art. 24 ust.1 i ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

§ 9a
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Wykonawca jest zobowiązany jest załączyć do oferty:
1). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (w formie oryginału) o
treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3b do niniejszej SIWZ.
2). aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w formie oryginału) o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3c do niniejszej SIWZ

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust 1
pkt 1). i pkt 2).

3. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

§ 10
Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego

Zamawiający nie określa wymagań w w/w zakresie.

§ 11
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, zaświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie oświadczeń, zaświadczeń, zapytań wniosków lub informacji, za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.
2. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Numery telefonu i faksu oraz adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ.
4. Tryb udzielania wyjaśnień:
4.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4.2. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Dominika Sacawa, tel. 81 752 64 20,

§ 12
Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
1.1. Wadium może być wniesione w wybranej przez Wykonawcę formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
1.2. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego
w PKO BP S.A. O/Łęczna Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert.
3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Zwrot wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony
z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.


§ 13
Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 14
Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
2. Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp. Ofertę należy przygotować w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty urzędowe sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
4. Zamawiający wymaga, aby oferta była sporządzona, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (formularz oferty) oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, wymienioną w stosownym akcie prawnym lub upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

4. Do oferty Wykonawca winien załączyć:
4.1. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika wymagane jest załączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.
Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności oraz jej przedmiot
(np. umocowanie do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie Strategii Marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu „Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 schemat B Marketing gospodarczy.”

4.2. jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum ) wymagane jest załączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa,
Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.
Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
UWAGA:
1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie, dla tej samej osoby. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).
2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.
5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawiązać konsorcjum, tj. zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.
6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki, to do oferty można zamiast pełnomocnictwa załączyć tę umowę.
Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie spełnić warunki wymienione w punkcie § 8 ust 1pkt.1 oraz w §9 SIWZ.
4.3. dokumenty i oświadczenia wymienione w § 8, § 8a oraz w § 9a niniejszej SIWZ
UWAGA:
Wymagane dokumenty Wykonawca składa w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby, zaś oświadczenia w formie oryginału.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
7. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które należy:

a) zaadresować na adres Zamawiającego podany w § 1 niniejszej SIWZ
b) oznaczyć:
Opracowanie Strategii Marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu „Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 schemat B Marketing gospodarczy
„Nie otwierać przed …………..2010 roku, godz. .....00.".

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

§ 15
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać do dnia 08.11. 2010 roku do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego: Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95 A pokój nr 111 (kancelaria ogólna)
b) oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.11.2010 roku o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
b) bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

§ 16
Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia i ma charakter ceny ryczałtowej.
3. Cena oferty to cena brutto.
4. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie w PLN.
5. Sposób obliczenia ceny ofertowej:
5.1. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna uwzględnić wszelkie koszty wykonania zamówienia.
5.2. Elementy składowe ceny ofertowej brutto należy podać w układzie wskazanym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337
z późn. zm.).
5.4.Cena ofertowa brutto jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.
6. Cenę ofertową należy ustalić i podać za wykonanie całości zamówienia, oferty z cenami wariantowymi lub częściowymi zostaną odrzucone.
7. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
8. Cena nie ulega zmianie i należy ją traktować jako stałą i niezmienną.


§ 17
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).


§ 18
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.


1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów:
1). Cena ofertowa brutto– waga 40%
2). Jakość wykonania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia – waga 60%,
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów (P) w zakresie kryteriów określonych w ust 1.

P = Pc + Pj

gdzie:
Pc – liczba punktów w kryterium cena ofertowa brutto
Pj – liczba punktów w kryterium jakość wykonania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.


3. Zamawiający oceni oferty w kryterium cena ofertowa brutto– waga 40% w następujący sposób: Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:

Pc = Cn x 100 pkt x 40%
Cb
gdzie:
Pc – liczba punktów w kryterium cena ofertowa brutto
Cn – cena oferty z najniższą ceną
Cb – cena oferty badanej

Najkorzystniejsza w kryterium cena ofertowa brutto otrzyma maksymalną ilość punktów - 40 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

4. Zamawiający oceni oferty w kryterium jakość wykonania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia – waga 60%, w następujący sposób:

Oceniana oferta otrzyma punkty cząstkowe w zakresie niżej wskazanych podkryteriów:
1.) (J1) Wielkość (liczebność) próby reprezentatywnej w etapie I – waga 30%
2.) (J2) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II – waga 15%
3.) (J3) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych na poziomie lokalnym w etapie III – waga 15%
Następnie przyznane punkty cząstkowe zostaną zsumowane. Pj =J1+J2+J3

5. Punkty w zakresie poszczególnych podkryteriów zostaną przyznane w oparciu o dane zawarte w ofercie według następujących zasad:
1). (J1) Wielkość (liczebność) próby reprezentatywnej w etapie I
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania Wykonawcy do przeprowadzenia badań na próbie o liczebności powyżej wymaganego minimum (wg pkt. 3.1 Załącznika nr 1 do SIWZ).
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą wielkość (liczebność) próby –10 pkt
2. Za wymagane kategorie podziału próby – 10 pkt.
3. Za wymagane obszary – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 20 osób + 5 pkt. ( jednak maksymalnie 20 pkt )
Ad 2. Za każdą dodatkową 1 kategorię podziału próby + 2 pkt. ( jednak maksymalnie 6 pkt.)
Ad 3. Za każdy dodatkowy 1 obszar + 1 pkt. (jednak maksymalnie 4 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J1 = Jb x 100 pkt x 30%
Jw
gdzie:
J1– liczba punktów w podkryterium Wielkość (liczebność) próby reprezentatywnej w etapie I
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J1 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 30 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

2). (J2) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania do przeprowadzenia konsultacji społecznych gwarantujących wysoką jakość i rzetelność opracowania i uspołecznienia opracowania wykonanego w ramach Etapu II powyżej wymaganego minimum określonego w pkt. 3.2 załącznika Nr 1 do SIWZ.
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą liczebność grupy –10 pkt
2. Za wymagane kryteria doboru grupy – 10 pkt.
3. Za wymaganą liczbę spotkań – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 10 osób + 2 pkt. ( jednak maksymalnie 10 pkt )
Ad 2. Za każde dodatkowe kryterium doboru grupy + 1 pkt. ( jednak maksymalnie 2 pkt.)
Ad 3. Za każde dodatkowe spotkanie + 1 pkt. (jednak maksymalnie 3 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J2 = Jb x 100 pkt x 15%
Jw
gdzie:
J2– liczba punktów w podkryterium ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J2 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 15 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.

3). (J3) Ilościowe rezultaty konsultacji społecznych na poziomie lokalnym w etapie III
Oferta będzie oceniana wg zobowiązań Wykonawcy przedstawionych w ofercie, tzn. zobowiązania do przeprowadzenia konsultacji społecznych gwarantujących wysoką jakość i rzetelność opracowania i uspołecznienia opracowania wykonanego w ramach Etapu III powyżej wymaganego minimum określonego w pkt. 3.3 załącznika Nr 1 do SIWZ.
Oferta spełniająca wymagane minimum uzyska punkty wyjściowe:
1. Za wymaganą liczebność grupy –10 pkt
2. Za wymagane kryteria doboru grupy – 10 pkt.
3. Za wymaganą liczbę spotkań – 10 pkt.
Następnie Zamawiający przyzna punkty dodatkowe zgodnie z poniższym:
Ad 1. Za każde dodatkowe 5 osób + 1 pkt. ( jednak maksymalnie 10 pkt )
Ad 2. Za każde dodatkowe kryterium doboru grupy + 2 pkt. ( jednak maksymalnie 6 pkt.)
Ad 3. Za każde dodatkowe spotkanie + 1 pkt. (jednak maksymalnie 2 pkt.)

Oceniana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających ze wzoru:
J3 = Jb x 100 pkt x 15%
Jw
gdzie:
J3– liczba punktów w podkryterium ilościowe rezultaty konsultacji społecznych w etapie II
Jb – suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana ofercie badanej
Jw – najwyższa suma punktów wyjściowych i dodatkowych przyznana w podkryterium

Najkorzystniejsza w podkryterium J3 oferta może otrzymać maksymalną ilość punktów - 15 pkt. Pozostałe oceniane oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów.


UWAGA: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

6. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści
(z zastrzeżeniem pkt 9).
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty (wg trybu art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, których oferty zostały poprawione.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska zgodnie z powyższym najwyższą ilość punktów.

§ 19
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.4 . Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia może być zawarta.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
3. W terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o którym mowa w ust 1 Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy uwzględniający 4-ro miesięczny okres jej realizacji, który będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy.


§ 20
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinna co najmniej:
a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Powiat Łęczyński
b) określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),
c) określać termin ważności (stosownie do postanowień SIWZ i złożonej oferty),
d) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,
e) podać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
f) wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli jest składana w związku z udzieloną gwarancja jakości, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

3. Zamawiający zwróci 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający zwróci pozostałą kwotę wniesionego zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
5. Jeżeli termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony w trybie zmiany umowy lub na skutek opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy uwzględniające przedłużony termin.

§ 21
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na:
1) Zmianie kadry zespołu wykonawczego.
2) Zmianie terminu zakończenia wykonania przedmiotu, spowodowanego warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie przedmiotu umowy.
3) Zmianie dotyczącej obniżenia wysokości wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia
4) Zmianie warunków płatności na skutek wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej
5) Zmianie wynikającej z działania siły wyższej
6) Zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatku VAT


§ 22
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 23
Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 2 - Formularz oferty,
3) Załącznik nr 3a – Formularz - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Załącznik nr 3b – Formularz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 3c – Formularz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4) Załącznik nr 4 – Wykaz usług
5) Załącznik nr 5 – Wykaz osób
6) Załącznik nr 6 – Wzór umowy


Zatwierdził: Przewodniczący Zarządu - Adam Niwiński
Łęczna dn. 15 październik 2010 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron