Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Opracowanie Strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego

2010-10-28 19:59:30
Łęczna: Opracowanie Strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu _Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego_ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 schemat B Marketing gospodarczy
Numer ogłoszenia: 350004 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, faks 81 7526464.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu _Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego_ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 schemat B Marketing gospodarczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Strategii Marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 w ramach projektu _Markowy powiat. Strategia promocji marki powiatu łęczyńskiego_ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Celem głównym jest stworzenie Strategii Marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 tworzącej ramy wsparcia rozwoju lokalnego powiatu łęczyńskiego metodami i narzędziami marketingu gospodarczego i terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem promocji turystycznej i gospodarczej. W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia powinny powstać długookresowe wytyczne strategiczne dla marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz plan wdrożenia tych wytycznych. Produkty zamówienia będą miały fizyczną postać (strategia marki, system identyfikacji wizualnej marki, portfel usług turystycznych, plan wdrożenia strategii) oraz spotkań w formie konsultacji społecznych. Rezultatem wdrożenia strategii i harmonogramu wynikających z przedmiotu zamówienia ma być poprawa gospodarczej atrakcyjności i konkurencyjności powiatu poprzez wytworzenie spójnej i rozpoznawalnej marketingowo i wizerunkowo marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przedmiot zamówienia składa się z następujących, powiązanych ze sobą etapów realizacji: I. Etap - Audyt zasobów i obecnych produktów turystycznych oraz analiza efektywności turystycznej II. Etap - Stworzenie koncepcji (unikalnej oferty sprzedażowej) dla całego obszaru wraz z projektem badawczym potwierdzającym słuszność opracowanej koncepcji III. Etap - Opracowanie strategii marki Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na lata 2011-2020 (dokument strategiczny dla marki obszaru (cele + grupy docelowe + źródła przewag konkurencyjnych) IV. Etap - Stworzenie portfela usług turystycznych (obejmujący proces kreowania nowych produktów według przyjętej strategii) V. Etap - Przygotowanie operacyjnego planu rozwoju i promocji Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego wraz z budżetem i harmonogramem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.30.00.00-5, 73.11.00.00-6, 79.82.25.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 4 usługi z zakresu tworzenia i wdrażania strategii marki terytorialnej, w tym: a) przynajmniej jedną usługę, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, polegającą na opracowaniu strategii marki (poprzedzonym przeprowadzeniem badań analitycznych) b) przynajmniej jedną usługę obejmującą opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej wraz z logotypem, c) przynajmniej jedną usługę, w której zrealizowano badania wizerunkowe wspomagające markę terytorialną, d) przynajmniej jedną usługę, w której przeprowadzono audyt zasobów turystycznych.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku;
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: dysponuje co najmniej 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, w tym: a) Kierownikiem projektu - który kierował zespołem przy pracach nad przynajmniej 3 projektami z zakresu tworzenia i wdrażania strategii marki terytorialnej b) Głównym analitykiem - z minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy nad minimum jednym projektem z zakresu tworzenia i wdrażania strategii marki terytorialnej, c) Głównym grafikiem - który opracował minimum 1 System Identyfikacji Wizualnej, d) Analitykiem z zakresu turystyki - z minimum 2-letnim doświadczeniem w pracy nad min. 1 projektem turystycznym.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 40
* 2 - Jakość wykonania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia - 60

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1) Zmianie kadry zespołu wykonawczego. 2) Zmianie terminu zakończenia wykonania przedmiotu, spowodowanego warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie przedmiotu umowy. 3) Zmianie dotyczącej obniżenia wysokości wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 4) Zmianie warunków płatności na skutek wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej 5) Zmianie wynikającej z działania siły wyższej 6) Zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego: al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, pok. nr 207..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2010 godzina 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Powiat Łęczyński, al. Jana Pawła II 95 a, pokój nr 111 (kancelaria ogólna).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 schemat B Marketing gospodarczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron