Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego

2010-10-28 19:08:30
Łęczna: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego w ramach realizacji projektu: _Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego_
Numer ogłoszenia: 349980 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński , Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, fax. 81 7526464

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego w ramach realizacji projektu: _Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego_.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. _ Budowa ścieżki rowerowej na terenie pojezierza łęczyńsko- włodawskiego_. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dotyczących budowy ścieżki rowerowej o długości 7900m i szerokości 2m wzdłuż dróg powiatowych 2007L oraz 1625L (odcinek Dąbrowa -Kaniwola -Nadrybie), wraz z oznakowaniem, niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz monitoringiem zlokalizowanym na terenie Powiatu Łęczyńskiego w Gminie Ludwin pomiędzy miejscowością Kol. Dratów Dąbrowa, a miejscowością Nadrybie zgodnie z treścią i założeniami programu pn.: _Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie pojezierza łęczyńsko- włodawskiego_. Niniejsze zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego koncepcji programowo- przestrzennej obiektu 2) Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego, obejmującej projekty budowlane we wszystkich branżach oraz projekty wykonawcze we wszystkich branżach wraz z załącznikami (przedmiary, kosztorysy inf. BIOS, Projekt Stałej Organizacji Ruchu, Projekt Czasowej Organizacji Ruchu) 3) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym, rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, ochroną środowiska oraz innych dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 5) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 6) Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) 7) Wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu obiektów zgodnie z dokumentacją projektową 8) Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 9) Dostawę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej obiektu w postaci: stojaków rowerowych, koszty na śmieci, oznakowania, map, monitoringu 10) Wykonanie robót przygotowawczych dla infrastruktury towarzyszącej w postaci fundamentów pod wiaty przystankowe, montaż wiat przystankowych, koszy na śmieci, map w formie tablicy i monitoringu 11) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 12) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej infrastruktury dla obiektu w postaci: 1) Niezbędnego, wynikającego z projektu stałej organizacji ruchu oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami informacji turystycznej 2) Stojaków na rowery - 4 szt. 3) Koszy na śmieci - 4 szt. 4) Tablicy informacyjnej - 7 szt. (mapy w formie tablic 4szt., tablice informacyjne dotyczące inwestycji 3 szt. ) 5) Gabloty informacyjnej - 1 szt. 6) Systemu monitoringu obejmującego kamerę i urządzenie do pomiaru ruchu - 1 szt. Zamawiający jest zobowiązany do wykonania wszelkich niezbędnych prac przygotowawczych mających na celu prawidłowy montaż i instalację elementów infrastruktury Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa program funkcjonalno-użytkowy dla zadania budowlanego pn._Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego_ stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości: 1. na wykonane prace projektowe i obiekty na okres co najmniej 5 lat licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2. na dostarczone elementy infrastruktury na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.22.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień;
*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 inwestycję budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmującą zaprojektowanie i wybudowanie obiektu liniowego. (droga, ścieżka rowerowa o długości co najmniej 3000 m)
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami (w Polsce: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego; wymagany jest min. 36 miesięczny staż pracy na stanowisku kierownika budowy.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na: 1) Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: a) Poprzez wprowadzenie rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonego w programie funkcjonalno - użytkowym; zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji inwestycji i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy b) Poprzez konieczność dokonania istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej; Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji zmieniającej warunki pozwolenia na budowę; projekt wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego c) Poprzez wprowadzenie nieistotnych odstępstw od dokumentacji projektowej; ich wprowadzenie wymaga każdorazowego uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego i pisemnej zgody Zamawiającego 2) Zmianie terminu zakończenia robót, spowodowanego warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót lub warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych lub historycznych, niewybuchów lub niewypałów 3) Zmianie dotyczącej zakresu robót wynikającego z nieprzewidzianych kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany zostaną ograniczone do zmian powodujących usunięcie kolizji poprzez zmianę sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń; zmiany te mogą determinować zmianę terminu zakończenia robót. 4) Zmianie dotyczącej obniżenia wysokości wynagrodzenia wskutek zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia 5) Zmianie dotyczącej podwykonawców nie wymienionych w niniejszej umowie 6) Zmianie warunków płatności na skutek wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a Instytucją Zarządzającą lub wytycznych Instytucji Zarządzającej 7) Zmianie wynikającej z działania siły wyższej 8) Zmianie wynikającej ze zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. w zakresie stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatleczynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego: al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, pok. nr 207..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Starostwo Powiatowe al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, Biuro Obsługi Interesanta pok. 111..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet VII Kultura, Turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria III Infrastruktury turystyki projekty lokalne (do 4 mln PLN) i współfinansowany w 70% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa