Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » zmiana treści siwz na ...

zmiana treści siwz na kredyt długoterminowy

2010-10-26 11:51:16
Łęczna, dn. 26.10.2010 r. Znak sprawy: ZP.3431/25/2010


Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniuZawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedmiot zamówienia: udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku
- ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.10.2010r. (numer ogłoszenia -198-302375 w związku z wstępnym ogłoszeniem z dnia 20.08.2010r. Nr 2010/S 161-248662).

Postanowienia SIWZ w zakresie:

Było:
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 02.11.2010 r do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bankom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert to siedziba zamawiającego w dniu 02.11.2010 r o godz. 1020,
Powiat Łęczyński,
Aleja Jana Pawła II 95 A,
21-010 Łęczna, sala konferencyjna (parter budynku, pokój nr 9).

Jest:
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 04.11.2010 r do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bankom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert to siedziba zamawiającego w dniu 04.11.2010 r o godz. 10:20,
Powiat Łęczyński,
Aleja Jana Pawła II 95 A,
21-010 Łęczna, sala konferencyjna (parter budynku, pokój nr 9).

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www