Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

pytania i odpowiedzi Nr 2 do przetargu na kredyt długoterminowy

0000-00-00 00:00:00
Łęczna, dnia 2010-10-20

ZP.3431/25/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 2


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku.

W imieniu Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 2 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20 i 21 października 2010r. do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku:

5 Czy Zamawiający może potwierdzić, że ostateczny termin uruchomienia kredytu to 31 grudnia 2010r.?
6 Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?
7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe?
8 Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
- RbZ za rok 2009
- RbNds za III kwartał 2010 r. (jeśli Zamawiający nie dysponuje jeszcze tym dokumentem to prosimy o udostępnienie sprawozdania za II kwartał),
- RbZ za III kwartał 2010r.
-Rb-27S za III kwartał 2010r.
-Rb-28S za III kwartał 2010r.
-opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
- opinia RIO o prawidłowości prognozy długu
-Prognoza długu pozwalająca na określenie planowanych dochodów, wskaźników długu (art. 170 u.f.p) oraz spłaty zadłużenia (art. 169u.f.p.) w całym okresie kredytowania sporządzona do ostatniej zmiany budżetu wraz z tą zmianą.
9 Prosimy o dostarczenie aktu o wyborze starosty
10 Prosimy o dostarczenie aktu o powołaniu skarbnika.
11 Prosimy o wyjaśnienie źródła pochodzenia kwoty 6 000 000,00 zł wykazanej w części B sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec kwartału 2010r.
12 Czy dla wyliczeń ceny oferty należy przyjąć, że odsetki płatne 28 dnia miesiąca liczone są od salda kapitału pomniejszonego o spłatę kapitału
w dniu 28 danego miesiąca, czy przed spłatą kapitału?
13 Prosimy o podanie jednolitego dla wszystkich Wykonawców terminu uruchomienia kredytu do wyliczenia ceny oferty?

W odpowiedzi wyjaśniamy:

Ad. 1.
TAK. Zamawiający akceptuje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji
na podstawie art. 97 Prawa bankowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji
na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego – dotyczącego wystawionego weksla in blanco (o którym mowa w poz. III Przedmiot zamówienia pkt 9),
jako nieodłącznych elementów zabezpieczenia kredytu.
Ad. 2.
Zgodnie z poz. III Przedmiot zamówienia pkt 4 kredyt będzie oprocentowany
w oparciu o stawkę WIBOR 1M za m-c październik 2010 jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w m-cu październiku 2010 roku z uwzględnieniem marży Banku.
Ad. 3.
pkt. a) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 22.10.2010 wg linku:
http://powiatleczynski.pl/strony,show,281,pytania-i-odpowiedzi-do-przetargow.html
pkt. b) dostępna na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 21.10.2010 wg linku:
http://powiatleczynski.pl/strony,show,281,pytania-i-odpowiedzi-do-przetargow.html
pkt. c) NIE.

Ad. 4.
Odsetki w kolejnych okresach obrachunkowym powinny być naliczane wg stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedni (z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań).
Ad. 5.
Termin uruchomienia kredytu na dzień: 30 listopada 2010 r. zgodnie z zapisami SIWZ poz. III Przedmiot zamówienia pkt 1 wypłacony w jednej transzy.

Ad. 6.
TAK. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i rozpocznie ich spłatę po uruchomieniu kredytu.

Ad. 7.
Udzielono odpowiedzi na to pytanie przy odpowiedziach Nr 1 w dniu 19.10.2010
– odpowiedź Ad.2 – Tak.
Ad. 8. wymienione dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 19.10.2010 wg linku:
http://powiatleczynski.pl/strony,show,281,pytania-i-odpowiedzi-do-przetargow.html
opinia RIO będzie dostępna wg w/w linku od dnia 25.10.2010r.

Ad. 9.
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 21.10.2010 wg linku:
http://powiatleczynski.pl/strony,show,281,pytania-i-odpowiedzi-do-przetargow.html

Ad. 10.
dostępna na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 21.10.2010 wg linku:
http://powiatleczynski.pl/strony,show,281,pytania-i-odpowiedzi-do-przetargow.html

Ad.11.
Wyjaśniam, że kwota 6.000.000,00 zł wykazana w części B sprawozdania Rb-Z
na dzień 30.09.2010 r. w poz. F1 – wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań
z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
w kol. 2 – kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8), stanowi kwotę poręczania wynikającą z Umowy poręczenia z dnia 22 maja 2007 r., zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim a BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu kredytu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Łęcznej.
/Aktualny stan zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łęcznej tj. na dzień 19.10.2010 r. z tytułu umowy kredytowej z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie wskazany jest w Załącznik Nr 1 – Wykaz instytucji, w których Zamawiający korzysta z kredytów i/lub pożyczek/ ewentualnie emisji obligacji/ oraz wykaz poręczeń udzielonych na spłatę zobowiązań innych podmiotów w pkt 7/.
Ad.12.
Do wyliczeń ceny oferty należy przyjąć, że odsetki płatne 28 dnia miesiąca liczone są od salda kapitału z dnia 28 danego miesiąca przed spłatą kapitału.

Ad.13.
Termin uruchomienia kredytu na dzień: 30 listopada 2010 r. zgodnie z zapisami SIWZ poz. III Przedmiot zamówienia pkt 1 wypłacony w jednej transzy.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe