Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

cd, pytania i odpowiedzi do przetargu na kredyt długoterminowy

2010-10-21 12:46:58
Łęczna, dnia 2010-10-19

ZP.3431/25/2010
Pytania i odpowiedzi Nr 1


wg. rozdzielnika


Dotyczy: zapytania do treści SIWZ, dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/2010 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 29 września 2010 r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku.


W imieniu Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna, przekazuje pytania Nr 1 oraz odpowiedzi na zadane pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14 i 15 października 2010r. do postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w Łęcznej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie 6 906 006,00 PLN w jednej transzy wypłaconej w dniu 30.11.2010 roku:


1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla własnego In blanko wraz z deklaracją wekslową, które będą podpisane przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje podpisanie (przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu) oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako nieodłącznego elementu zabezpieczenia kredytu w ramach umowy kredytowej
3. Prosimy o określenie szczegółowych terminów postawienia kredytu/poszczególnych transz do dyspozycji i wykorzystania, a także wskazanie ostatecznego terminu wykorzystania kredytu
4. Prosimy o potwierdzenie, że spłata I raty odsetkowej nastąpi w dniu 28.01.2011r. i obejmować będzie odsetki bieżące ( za styczeń 2011r. ) oraz odsetki za 2010r.
5. Czy Powiat posiada nadany rating przez audytora zewnętrznego , ( w przypadku posiadania takiej opinii prosimy o jej udostępnienie)
6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe
7. W nawiązaniu do zapisów SIWZ w części III pkt 2 ( kredyt ma być oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej ) i pkt 4 ( oprocentowanie kredytu na podstawie WIBOR 1M za miesiąc październik 2010r. jako średnia arytmetyczna ) prosimy o doprecyzowanie, w jakich terminach ma następować aktualizacja stawki WIBOR 1M
8. Prosimy o doprecyzowanie w oparciu o jaką stawkę mają być naliczane odsetki w kolejnych okresach obrachunkowych.

W odpowiedzi wyjaśniamy:

Ad. 1.
TAK. Zabezpieczenie spłaty kredytu nastąpi w formie weksla własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową, które będą podpisane przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu

Ad. 2.
TAK. Zamawiający przewiduje podpisanie (przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu) oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako nieodłącznego elementu zabezpieczenia kredytu w ramach umowy kredytowej zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe

Ad. 3.
Termin postawienia kredytu do dyspozycji i wykorzystania określony został w pkt III SIWZ Przedmiot zamówienia ppkt. 1, tj. na dzień 30 listopada 2010 r.

Ad. 4.
Zgodnie pkt III SIWZ Przedmiot zamówienia ppkt. 2, spłata I raty kredytu nastąpi
w dniu 28 stycznia 2011 r. w wysokości ustalonej miesięcznie raty kapitałowej tj. 38 366,70 PLN wraz z odsetkami za miesiąc styczeń 2011 roku liczonymi wg zmiennej stopy procentowej.
Kwota przypadająca do spłaty z tytułu należnych bankowi odsetek za 2010 rok powinna zostać naliczona w br. i pobrana do końca roku budżetowego 2010 z uwagi na konieczność przypisania kosztów kredytu do bieżącego okresu rozrachunkowego.

Ad. 5.
NIE. Powiat Łęczyński nie posiada ratingu nadanego przez audytora zewnętrznego.

Ad. 6.
TAK. Zamawiający przewiduje podpisanie (przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu) oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako nieodłącznego elementu zabezpieczenia kredytu w ramach umowy kredytowej zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe

Ad. 7.
Aktualizacja stawki WIBOR 1M ma następować na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego spłatę raty kredytu.

Ad. 8.
Odsetki w kolejnych okresach obrachunkowym powinny być naliczane wg stawki WIBOR 1M za m-c poprzedni.


Informuję, iż dodano w zakładce kolejne załączniki:
1. Informacja z wykonania budżetu za rok 2008
2. Informacja z wykonania budżetu za rok 2009

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron