Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

RODO

2019-10-11 11:57:37
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA PACJENTÓW SP ZOZ W ŁĘCZNEJ

Szanowni Pacjenci
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 7526300, e-mail: spzoz@spzoz.powiatleczynski.pl (dalej „SP ZOZ w Łęcznej”).
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ w Łęcznej pod adresem e-mail: iod@spzoz.powiatleczynski.pl lub listownie na adres: ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.
Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów regulujących proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności ustawy
o działalności leczniczej, ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przetwarzanie odbywa się w ściśle określonych celach, tj.:
• udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu,
• prowadzenia profilaktyki zdrowotnej polegającej m. in. na informowaniu Pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywaniu materiałów edukacyjnych, przekazywaniu informacji o wydarzeniach prozdrowotnych,
• zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej tj. rejestracji Pacjenta oraz zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej,
w tym m. in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, odbieraniu i archiwizacji oświadczeń woli
w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej,
• w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych,
• w uzasadnionych celach administratora takich jak ewentualne dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej.
Odbiorcy danych osobowych
Szpital realizując prawa Pacjenta jak również sprawną organizację działalności leczniczej może udostępniać dane osobowe Pacjent innym podmiotom leczniczym lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia
w szczególności:
• osobom upoważnionym przez Pacjentów w ramach realizacji praw Pacjenta,
• dostawcom usług zaopatrujących SP ZOZ w Łęcznej w rozwiązania techniczne lub organizacyjne umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług IT i dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcom usług diagnostycznych),
• dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierającym w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym),
• podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,
• podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa,
w szczególności Ministerstwu Zdrowia, Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Usług Społecznych, Ośrodkom Pomocy Społecznej, a także innym niewymienionym podmiotom i organom uprawnionym do udostępnienia danych na podstawie odrębnych przepisów.

Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zakreślony w art. 29 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez 20 lat od daty ostatniego wpisu, a w szczególnych przypadkach przez lat 30.
Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.
Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.
Przysługują Państwu jako Pacjentom następujące prawa
• prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (jedna kopia jest udzielana bezpłatnie),
• prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się administratora z obowiązku wynikającego przepisu prawa,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim podstawa przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.
W celu skorzystania z powyższych praw należy zapoznać się z procedurą realizacji praw osób, których dane dotyczą dostępną na stronie internetowej oraz w siedzibie administratora.
Prawo wniesienia skargi
W przypadku kiedy uznają Państwo, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków