Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wymagane dokumenty

2022-07-17 14:03:08
Wymagane dokumenty niezbędne do kwalifikacji i przyjęcia pacjenta do ZOL
1. Skierowanie świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo – leczniczego wystawione wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
2. Jeżeli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania w Zakładzie o profilu ogólnym,
3. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie należy przedstawić postanowienie Sądu o umieszczeniu bez zgody,
4. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.
5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli takie istnieje
6. Wniosek świadczeniobiorcy / opiekuna prawnego o wydanie skierowania do ZOL ( do lekarza rodzinnego / lekarza innego podmiotu kierującego pacjenta do ZOL )
7. Upoważnienie świadczeniobiorcy do złożenia wniosku w jego imieniu przez inne osoby o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w SP ZOZ w Łęcznej ( do lekarza rodzinnego / lekarza innego podmiotu kierującego do ZOL )
8. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
9. Kartę oceny świadczeniobiorcy w skali Barthel, wystawioną przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego ( POZ / pielęgniarkę innego podmiotu kierującego do ZOL )
10. Jeżeli pacjent wymaga żywienia przez sondę żołądkową dietą przemysłową należy dostarczyć dokumenty kwalifikujące go do w/w diety oraz skalę NRS,
11. Ksero wszystkich dotychczasowych wypisów z przebytego leczenia szpitalnego, oraz posiadanej innej dokumentacji medycznej
12. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUZ, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy),
• do decyzji o dochodach należy dołączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do ZOL w SPZOZ w Łęcznej o potrącanie opłaty za pobyt w w/w zakładzie
13. Kserokopie ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu osobistego.
W przypadku wydania przez Sąd orzeczenia o umieszczeniu świadczeniobiorcy w Zakładzie nie są wymagane: wniosek, skierowanie, wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie. Orzeczenie Sądu Opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w Zakładzie.
Dokumenty należy złożyć kompletne. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wniosek nie będzie rozpatrywany.
Warunkiem przyjęcia pacjenta do ZOL jest kwalifikacja złożonego wniosku wraz z kompletem dokumentacji. Następnie pacjent jest wpisywany na listę osób oczekujących. O przewidywanym terminie przyjęcia do Zakładu informujemy telefonicznie na wskazany we wniosku numer telefonu.

Dokumenty należy złożyć kompletne, w sekretariacie SPZOZ w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.
Do dokumentów należy dołączyć dane kontaktowe do pacjenta, jego rodziny lub opiekuna prawnego.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych