Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Aktualności

RSS

Szczepiemy przeciw grypie! Lista osób uprawnionych do bezpłatnej dawki

Jak podał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, w ostatnim tygodniu września br. w Polsce na grypę zachorowało prawie 120 tysięcy osób, w pierwszym tygodniu października podobnie. To oznacza, że sezon grypowy już się rozpoczął. SPZOZ w Łęcznej uruchomił więc szczepienie osób uprawnionych do bezpłatnych dawek. Mogą się one zapisywać na listę chętnych w rejestracji szpitala: tel. 81-7526-516 w godz. 7.30-15.00.

Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską odporność lub pracuje z osobami o zaburzonej odporności lub ma kontakt z wieloma osobami w pracy.

Oto lista osób uprawnionych do bezpłatnego sczepienia. Publikujemy ją poniżej na podstawie rozporządzenie ministra zdrowia z 27 sierpnia 2021 r. Osoby uprawnione wypełniają przed szczepieniem druk oświadczenia, który zamieszczamy w załączniku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do bezpłatnego szczepienia mają:
- medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
- farmaceuci i pracownicy aptek
- diagności laboratoryjni
- nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
- studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
- osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
- pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
pacjenci:
- zakładu opiekuńczo-leczniczego
- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- hospicjum stacjonarnego lub domowego
- oddziału medycyny paliatywnej
- osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
- nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
funkcjonariusze albo żołnierze:
- Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze.
A także:
- Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
- seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Dz.U. 2021 poz. 1581

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001581/O/D20211581.pdf

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2021 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna